Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Asimetries híbrides

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir de l'1 de gener de 2020 i que no hagen conclòs a 11 de març de 2022, la Llei 5/2022, de 9 de març, per la qual es modifiquen la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, i el text refós de la Llei de l'impost sobre la Renda de no Residents, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, en relació amb les asimetries híbrides, introduïx un nou article 15 bis en la LIS, amb la consegüent derogació de l'article 15 j) de la LIS, i afegix els apartats 6 i 7 a l'article 18 del Text refós de la Llei de l'impost sobre la Renda de no Residents, per tal de transposar la Directiva (UE ) 2016/1164 del Consell, de 12 de juliol de 2016, en la redacció donada per la Directiva (UE) 2017/952 del Consell, de 29 de maig de 2017, pel que fa a les asimetries híbrides que tenen lloc entre Espanya i d'altres Estats Membres i entre Espanya i tercers països o territoris.

Amb caràcter general, amb la introducció d'este nou article 15 bis de la LIS, es tracta de neutralitzar els efectes fiscals que generen les asimetries híbrides generades entre un contribuent de l'impost sobre societats situat en territori espanyol i una entitat vinculada establida en un altre Estat Membre o en un tercer país o territori, quan realitzen operacions que tenen diferent qualificació fiscal a Espanya i en este altre país.

Pot consultar les particularitats de les asimetries híbrides en el Capítol 5 d'este Manual pràctic.