Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Entitats sense fins lucratius

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, la Llei 14/2021, d'11 d'octubre, modifica la disposició final segona del Reial decret-llei 17/2020, de 5 de maig, per la qual es modificava l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, per a incloure dins de la relació d'entitats sense fins lucratius, i que puguen així ser considerades com entitats beneficiàries de mecenatge, a les entitats no residents que operen en territori espanyol mitjançant establiment permanent i a les entitats residents en un Estat membre de la Unió Europea o d'uns altres Estats integrants de l'Espai Econòmic Europeu, sempre que, en ambdós casos, siguen anàlogues a la resta d'entitats sense fins lucratius a què es referix este article.