Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

SOCIMI

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, la disposició final segona de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, modifica el règim fiscal especial aplicable a les Societats Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari (SOCIMI), introduint en l'apartat 4 de l'article 9 de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, un gravamen especial del 15 per cent sobre l'import dels beneficis obtinguts a l'exercici que no siga objecte de distribució, en la part que procedisca de rendes que no hagen tributat al tipus general de gravamen de l'Impost sobre Societats ni es tracte de rendes acollides al període de reinversió de 3 anys regulat en la lletra b) de l'article 6.1 de la Llei 11/2009.

Este gravamen especial tindrà la consideració de quota de l'Impost sobre Societats i es meritarà el dia de l'acord d'aplicació del resultat de l'exercici per la junta general d'accionistes, o òrgan equivalent.L'esmentat gravamen especial haurà de ser objecte de autoliquidació i ingrés en el model 237 aprovat per l'Ordre HFP/1430/2021, de 20 de desembre, en el termini de dos mesos des de la data de meritació.

Finalment, a causa de la introducció d'este gravamen especial, es modifica l'apartat 1 de l'article 11 de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, que regula les obligacions d'informació en la memòria dels comptes anuals, per a afegir la obligació de distingir en l'esmentada informació, la part de les rendes sotmeses al tipus de gravamen especial del 15 per cent.