Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2024)

Annex V. Països UE i EEE amb els que existix normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària

Països de la Unió Europea (UE):

 • Alemanya
 • Àustria
 • Bèlgica
 • Bulgària (2)
 • Checa, República (1)
 • Xipre (1)
 • Croàcia (3)
 • Dinamarca
 • Eslovàquia (1)
 • Eslovènia (1)
 • Espanya
 • Estònia (1)
 • Finlàndia
 • França
 • Grècia
 • Hongria (1)
 • Irlanda
 • Itàlia
 • Letònia (1)
 • Lituània (1)
 • Luxemburg
 • Malta (1)
 • Els Països Baixos
 • Polònia (1)
 • Portugal
 • El Regne Unit (5)
 • Romania (2)
 • Suècia

Altres països de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) amb els que existix normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària (4).

 • Islàndia
 • Noruega
 • Liechtenstein (amb efectes a partir d'11 de juliol de 2021, data d'entrada en vigor de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal)

Notes:

(1) Estats membres de la Unió Europea a partir d'1 de maig de 2004. (tornar-Checa) (tornar-Xipre) (tornar-Eslovàquia) (tornar-Eslovènia) (tornar-Estònia) (tornar-Hongria) (tornar-Letònia) (tornar-Lituània) (tornar-Malta) (tornar-Polònia)

(2) Estats membres de la Unió Europea a partir d'1 de gener de 2007. (tornar-Bulgària) (tornar-Romania)

(3) Estat membre de la Unió Europea a partir d'1 de juliol de 2013. (Tornar)

(4) L'Espai Econòmic Europeu (EEE) està integrat pels membres de la Unió Europea més Islàndia, Noruega i Liechtenstein.

Fins el 10 de juliol de 2021, les referències normatives s'efectuaven a uns altres països integrants del EEE amb els que existisca efectiu intercanvi d'informació tributària.

En la normativa vigent fins el 10 de juliol de 2021 (apartat 4 de la Disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal, en redacció anterior a la modificació introduïda per Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal) s'incloïa una definició d'efectiu intercanvi d'informació tributària:

Existix efectiu intercanvi d'informació tributària amb aquells països o territoris que no tinguen la consideració de paradisos fiscals, a què resulte d'aplicació:

 1. Un conveni per a evitar la doble imposició internacional amb clàusula d'intercanvi d'informació, sempre que en este conveni no s'establisca expressament que el nivell d'intercanvi d'informació tributària és insuficient a l'efecte d'esta disposició.
 2. Un acord d'intercanvi d'informació en matèria tributària,
 3. El Conveni d'Assistència Administrativa Mútua en Matèria Fiscal de l' OCDE  i del Consell d'Europa esmenat pel Protocol 2010.

Liechtenstein encara que és integrant del EEE quedava exclòs del llistat d'“Altres països EEE amb efectiu intercanvi d'informació tributària” perquè al tindre la consideració de paradís fiscal quedava fora de la definició d'“efectiu intercanvi d'informació tributària”.

Amb efectes des de l'11 de juliol de 2021 (data d'entrada en vigor de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal) es modifica la redacció de la Disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal, que passa a denominar-se “definició de jurisdicció no cooperativa” i desapareix  la definició d'“efectiu intercanvi d'informació tributària” que figurava en l'apartat 4 de l'anterior redacció i s'afegix una Disposició addicional dècima que establix que “les referències normatives efectuades a Estats amb els que existisca un efectiu intercanvi d'informació tributària o en matèria tributària, s'entendran efectuades a Estats amb els que existisca normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària en els termes prevists en la Llei 58/2003, de 17 de desembreGeneral Tributària, que siga aplicable .”

A l'efecte de la Llei 58/2003 General Tributària, s'entendrà per assistència mútua el conjunt d'accions d'assistència, col·laboració, cooperació i d'altres de naturalesa anàloga que l'Estat espanyol preste, reba o desenvolupe amb la Unió Europea i altres entitats internacionals o supranacionals, i amb uns altres Estats en virtut de la normativa sobre assistència mútua entre els Estats membres de la Unió Europea o en el marc dels convenis per a evitar la doble imposició o d'uns altres convenis internacionals.

En relació amb Liechtenstein, en matèria d'intercanvi d'informació tributària, existix la següent normativa en vigor:

 • La Decisió (UE) 2015/2453 del Consell, de 8 de desembre de 2015, relativa a la celebració, en nom de la Unió Europea, del Protocol modificatiu de l'Acord entre la Comunitat Europea i el Principat de Liechtenstein relatiu a l'establiment de mesures equivalents a les previstes en la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l'estalvi en forma de pagament d'interessos.

  En virtut de l'Acord, Liechtenstein i els Estats membres de la UE intercanviaran automàticament informació sobre el comptes financers dels seus respectius residents a partir de 2017. De la mateixa manera, l'article 5 de l'Acord preveu l'intercanvi d'informació prèvia petició.

 • Liechtenstein va firmar el 21 de novembre de 2013 el Conveni d'Assistència Administrativa Mútua en Matèria Fiscal de l'OCDE, el 22 d'agost de 2016 va depositar l'intrument de ratificació i va entrar en vigor l'1 de desembre de 2016. El Conveni preveu els tres tipus d'intercanvi d'informació: prèvia petició, automàtica i espontània.

Pel que pot concloure's que amb Liechtenstein, malgrat continuar sent un paradís fiscal  (jurisdicció no cooperativa) d'acord amb la relació de paradisos fiscals prevista en el RD  1080/1991, existix normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària en els termes prevists en la Llei general tributària i complix els requisits per a ser considerat, d'acord amb la nova terminologia (ja no és requisit no tindre la consideració de paradís fiscal) un Estat amb el que existix normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària. (Tornar)

(5) Estat Membre de la UE fins el 31 de desembre de 2020. (Tornar)