Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Subjectes passius per obligació personal

Normativa:Art.5 Llei Imposat Patrimoni

Són subjectes passius de l'Impost sobre el Patrimoni per obligació personal:

 1. Les persones físiques que tinguen el seu residència habitual en territori espanyol.

  No obstant això, quan un resident en territori espanyol passe a tindre la seua residència en un altre país, podrà optar per continuar tributant per obligació personal a Espanya.L'esmentada opció s'haurà d'exercitar mitjançant la presentació de la declaració per obligació personal al primer exercici en el qual haguera deixat de ser resident en territori espanyol.

 2. Persones físiques de nacionalitat espanyola amb residència habitual a l'estranger que són contribuents del IRPF.

  Són les persones físiques de nacionalitat espanyola, així com el seu cònjuge no separat legalment i els fills menors d'edat, que tingueren la seua residència habitual a l'estranger per la seua condició de:

  1. Membres de Missions Diplomàtiques espanyoles, ja fora com a Cap de la Missió, com membres del personal diplomàtic, administratiu, tècnic o de servicis de la mateixa.

  2. Membres de les Oficines Consulars espanyoles, ja fora com a Cap de les mateixes o com a funcionari o personal de servicis a elles adscrits, a excepció dels Vicecònsols Honoraris o Agents consulars honoraris i del personal dependent dels mateixos.

  3. Titulars de càrrec o ocupació oficial de l'Estat espanyol com membres de les Delegacions i Representacions permanents acreditades davant d'Organismes Internacionals o que formen part de Delegacions o Missions d'observadors a l'estranger.

  4. Funcionaris en actiu que exercisquen a l'estranger càrrec o ocupació oficial que no tinga caràcter diplomàtic o consular.

No obstant això, les persones anteriorment relacionades no estaran subjectes a l'Impost per obligació personal quan, no sent funcionaris públics en actiu o titulars de càrrec o ocupació oficial, ja tingueren la seua residència habitual a l'estranger anteriorment a l'adquisició de qualsevol de les condicions enumerades en les lletres a) a d) anteriors.

En el cas dels cònjuges no separats legalment i els fills menors d'edat, no estaran subjectes a l'Impost per obligació personal quan ja tingueren la seua residència habitual a l'estranger anteriorment a l'adquisició pel cònjuge, el pare o la mare, de qualsevol de les condicions enumerades en les lletres a) a d) anteriors.

Béns i drets que han de declarar-se

Amb caràcter general, estos contribuents hauran de declarar el conjunt de béns i drets de contingut econòmic que siguen titulars a 31 de desembre, amb independència del lloc on es troben situats els béns o puguen exercitar-se els drets, amb deducció de les càrregues i gravàmens de naturalesa real que disminuïsquen el valor dels respectius béns i drets, així com dels deutes i obligacions personals de les quals haja de respondre el declarant.