Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Forma de presentació: Presentació obligatòria per Internet

Obligació de presentar electrònicament per Internet

Els subjectes passius de l'impost sobre el patrimoni hauran de realitzar de forma obligatòria la presentació electrònica per Internet de la declaració corresponent a este Impost (model 714).

Així mateix  quan  presenten declaració per l'impost sobre el patrimoni, els contribuents de l'IRPF estaran obligats a presentar electrònicament, per Internet o per telèfon, la declaració corresponent a este  o l'esborrany de la mateixa.

Presentació electrònica per Internet

La declaració de l'impost sobre el patrimoni es presentarà de forma obligatòria per via electrònica a través d'Internet, d'acord amb el que estableixen els apartats a) i c) de l'article 2 de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària, havent de's tindre en compte el següent:

 1. Les autoliquidacions de l'impost sobre el patrimoni hauran de confeccionar-se des del formulari web del model 714 al que podrà accedir utilitzant l'opció"Servici tramitació de declaració de Patrimoni", disponible en la Sede electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en l'adreça electrònica  https://sede.agenciatributaria.gob.es.

 2. La presentació electrònica per Internet pot realitzar-se utilitzant els següents sistemes electrònics d'identificació, autentificació i firma:

  • Certificat electrònic reconegut emés d'acord amb el que preveu l'article 2. a).1r de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre.

  • Sistema Cl@ve PIN d'acord amb el que preveu l'article 2. a).2n de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre.

   Vegeu l'Ordre PRE /1838/2014, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres, de 19 de setembre de 2014, pel qual s'aprova Cl@ve, la plataforma comuna del Sector Públic Administratiu Estatal per a la identificació, autentificació i firma electrònica mitjançant l'ús de claus concertades (BOE de 9 d'octubre).

  • Número de referència : com en exercicis anteriors, podran també presentar-se electrònicament per Internet mitjançant la consignació del número d'identificació fiscal (NIF ) de l'obligat tributari o obligats tributaris i del número o números de referència llocs a disposició del contribuent per l'Agència Estatal d'Administració Tributària per a l'IRPF.