Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Pagament del deute tributari de l'impost sobre el patrimoni

Sense perjudici de la possibilitat de sol·licitar l'ajornament o fraccionament del pagament previst en l'article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, desenvolupat en els articles 44 i següents del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol (BOE de 2 de setembre), el pagament del deute tributari resultant de l'impost sobre el patrimoni podrà realitzar-se mitjançant carregue o càrrec en compte o mitjançant domiciliació bancària (tinga en compte que la domiciliació bancària podrà realitzar-se des de l'11 d'abril fins el 27 de juny de 2023, tots dos inclosos).

Així mateix, el pagament o extinció dels deutes tributaris podrà realitzar-se:

  • Mitjançant l'entrega de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol que estiguen inscrits en l'Inventari General de Béns Mobles o en el Registre General de Béns d'Interés Cultural, d'acord amb el que disposa l'article 73 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol (Art. 36.dos Llei Imposada Patrimoni).

  • Per compensació amb crèdits tributaris reconeguts per acte administratiu a favor del mateix obligat tributari, en els termes prevists en els articles 71 i següents de la Llei general tributària i d'acord amb les condicions i el procediment establits en els articles 55 i següents del Reglament General de Recaptació.

  • Pagament, previ reconeixement de deute, mitjançant transferència bancària.

    El contribuent que  NO dispose d'un compte obert en alguna de les entitats de crèdit que actuen com a col·laboradores en la gestió recaptatòria, pot realitzar el pagament de la totalitat del deute tributari resultant de la declaració de l'impost sobre el patrimoni, previ reconeixement de la mateixa, mitjançant transferència bancària, d'acord amb el que disposa la Resolució de 18 de gener de 2021, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es definixen el procediment i les condicions per al pagament de deutes mitjançant transferències a través d'entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria encomanada a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

    Pot consultar més informació sobre este procediment de pagament per transferència en: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/va_es/deutes-constrenyiments-embargaments-subhastes/pagar-ajornar-consultar/pagaments-transferències-especial-estranger.html

En aquells casos en els que el contribuent no efectue el pagament en el moment de la presentació de la declaració, al tractar-se d'un impost cedit les comunitats autònomes la tramitació de l'import que quede pendent d'ingrés haurà de realitzar-se pel contribuent davant la comunitat autònoma corresponent a la seua residència habitual. A este efecte, haurà de sol·licitar-ho per escrit a la comunitat autònoma corresponent.

Responsabilitat del depositari o gestor del subjecte passiu per obligació real

Normativa: Art. 6.Tres Llei Imposada Patrimoni

Quan hagen de presentar declaració per l'impost sobre el patrimoni els subjectes passius per obligació real, el depositari o gestor dels béns o drets dels no residents respondrà solidàriament de l'ingrés del deute tributari corresponent a este Impost pels béns o drets depositats o de la qual gestió tinga encomanada, en els termes prevists en l'article 42 de la Llei general tributària.