Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Deutes deduïbles

Normativa: Art. 25 Llei Impost Patrimoni

Deutes deduïbles

Tenen la consideració de deutes deduïbles en l'impost sobre el patrimoni les carregues i  gravàmens de naturalesa real que disminuïsquen el valor dels respectius béns o drets,  així com els deutes i obligacions personals de les que haja de respondre el subjecte passiu.

Els deutes només seran deduïbles quan estiguen degudament justificades, sense que en cap  cas siguen deduïbles els interessos.

Els deutes es valoraran pel seu nominal en la data de la meritació de l'Impost (31 de desembre).

Deutes no deduïbles

No seran objecte de deducció:

  1. Les quantitats avalades, fins que l'avaladora estiga obligat a pagar el deute, per haver-se  exercitat el dret contra el deutor principal i resultar este fallit. En cas d'obligació  solidària, les quantitats avalades no podran deduir-se fins que s'exercite el dret contra  l'avaladora.

  2. La hipoteca que garantisca el preu ajornat en l'adquisició d'un bé, sense perjudici que  sí el siga el preu ajornat o deute garantit.

  3. Les carregues i gravàmens que corresponguen a béns exempts d'este Impost, ni els deutes contrets  per a l'adquisició dels mateixos.

    Quan l'exempció siga parcial, com succeïx en els supòsits en els que el valor de l'habitatge habitual  siga superior a 300.000 euros, serà deduïble, si escau, la part proporcional dels  deutes que corresponga a la part no exempta del bé o dret de què es tracte. 

Supòsit especial: deutes relacionades amb béns i drets afectes

La inclusió d'estos deutes juntament amb els restants deutes deduïbles només procedirà quan concórreguen les següents circumstàncies:

  • Quan els elements patrimonials afectes a activitats empresarials i professionals no estiguen exempts de l'impost sobre el patrimoni.

  • Quan el subjecte passiu no porte comptabilitat ajustada al Codi de Comerç.

Important: en els supòsits d'obligació real de contribuir, només seran deduïbles  les carregues i gravàmens que afecten als béns i drets que radiquen en territori  espanyol o puguen exercitar-se o hagueren de complir-se en el mateix, així com els deutes  per capitals invertits en els indicats béns.