Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

2. Béns i drets afectes a activitats econòmiques

Normativa: Art. 11 Llei Impost  Patrimoni

Els béns i drets afectes a activitats econòmiques, empresarials o professionals, poden  resultar exempts de l'Impost si el titular dels mateixos complix els requisits establits  a este efecte i que es comenten en l'apartat corresponent a les “Exempcions” dins “patrimoni empresarial i professional” d'este mateix Capítol.

Ara bé, resulten o no  exempts, han de declarar-se utilitzant les regles de valoració següents:

 • Regles de valoració per a activitats econòmiques amb comptabilitat ajustada al Codi de Comerç

  Els béns i drets de les persones físiques  afectes a l'exercici d'activitats empresarials o professionals  segons les normes de l'IRPF, excepte els béns immobles, es computaran pel valor que resulte de la seua comptabilitat per  diferència entre l'actiu real i el passiu exigible, sempre que la comptabilitat s'ajuste al que disposa el Codi de Comerç.

 • Regles de valoració per a activitats econòmiques sense comptabilitat ajustada al Codi de Comerç

  En este cas,  la valoració dels béns i drets afectes s'efectuarà, element per element, aplicant les normes de valoració de l'impost sobre el patrimoni que corresponguen a la naturalesa de cada element.

 • Supòsit especial: valoració d'immobles afectes a activitats econòmiques

  Independentment del fet que s'emporte o no comptabilitat ajustada al Codi de Comerç, el valor de cadascun dels béns immobles afectes a les activitats econòmiques, empresarials o professionals, desenvolupades pel seu titular es determinarà aplicant les regles de valoració assenyalades per als béns immobles en l'apartat 1 anterior, fora que formen part de l'actiu circulant d'activitats empresarials del qual objecte consistisca, exclusivament, en la construcció o promoció immobiliària, cas en què estos béns es valoraran amb les regles comentades en este apartat.

  Atenció: en cas de matrimoni, tant si els béns o drets afectes a activitats econòmiques, empresarials o professionals, són privatius del cònjuge que exercix l'activitat com si, conforme a les disposicions o pactes reguladors del corresponent règim econòmic matrimonial, són comuns a ambdós cònjuges, la valoració dels mateixos s'efectuarà aplicant les regles comentades en este apartat. En este últim supòsit, el valor així determinat s'atribuirà per mitat en la declaració de l'impost sobre el patrimoni de cadascun d'ells, fora que es justifique una altra quota diferent de participació.

  Si per al desenvolupament de l'activitat es disposara de béns o drets (locals, maquinària, etc.) pertanyents de forma privativa al cònjuge que no exercix l'activitat, este últim els computarà íntegrament en la seua declaració, valorant-los d'acord amb les regles contingudes en la normativa de l'Impost per als béns i drets no afectes que es recullen en els restants apartats d'este epígraf.