Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

11. Concessions administratives

Normativa: Art. 21 Llei Impost Patrimoni

La valoració de les concessions administratives per a l'explotació de servicis o béns  de domini o titularitat pública, sigui quin sigui la seua durada, ha d'efectuar-se aplicant  els criteris continguts en l'article 13 del text refós de la Llei de l'impost sobre  Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu  1/1993, de 24 de setembre (BOE del 20 d'octubre).

Regles generals de valoració:

Segons el que disposa este article i com norma general, el valor  del dret originat per la concessió es  fixarà per l'aplicació de la regla o regles que, en atenció a la naturalesa de les obligacions  imposades al concessionari, resulten aplicables de les que s'indiquen a continuació:

 1. Quan  l'Administració assenyalara una quantitat total en concepte de preu o cànon, que haja de  satisfer el concessionari, per l'import de la mateixa.

 2. Quan  l'Administració assenyalara un cànon, preu, participació o benefici mínim que haja de  satisfer el concessionari periòdicament cal distingir dos supòsits:

  • Si  la durada de la concessió no anara superior a  un any, per la suma total de les prestacions periòdiques.

  • Si  la durada de la concessió anara  superior a l'any, capitalitzant al 10 per 100 la quantitat anual que satisfaça el concessionari.

  Quan per a l'aplicació d'esta regla calguera capitalitzar una quantitat anual que anara variable  com a conseqüència, exclusivament, de l'aplicació de clàusules de revisió de preus,  que prenguen com a referència índexs objectius de la seua evolució, es capitalitzarà la corresponent al  primer any. Si la variació depenguera d'unes altres circumstàncies, de la qual raó matemàtica es conega  en el moment de l'atorgament de la concessió, la quantitat a capitalitzar serà el mig  anual de les que el concessionari haja de satisfer durant la vida de la concessió.

 3. Quan el concessionari estiga obligat a revertir a l'Administració béns determinats,  es computarà el valor net comptable estimat d'estos béns a la data de la reversió, més  les despeses previstes per a la reversió. Per al càlcul del valor net comptable dels béns s' aplicaran les taules d'amortització aprovades a l'efecte de l'impost sobre societats en  el percentatge mitjà resultant de les mateixes.

Regles especials de valoració:

En els casos especials en què, per la naturalesa de la concessió, el valor no puga fixar-se per  les regles exposades anteriorment, este es determinarà ajustant-se a les següents regles:

 1. Aplicant al valor dels actius fixos afectes a l'explotació, ús o aprofitament de què  es tracte, un percentatge del 2 per 100 per cada any de durada de la concessió, amb el mínim  del 10 per 100 i sense que el màxim puga excedir el valor dels actius.

 2. A falta de l'anterior valoració, es prendrà l'assenyalada per la respectiva Administració  pública.

 3. En defecte de les dues regles anteriors, pel valor declarat pels interessats, sense perjudici del  dret de l'Administració per a procedir a la seua comprovació pels mitjans  prevists en la Llei general tributària.