Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

15. Altres béns i drets de contingut econòmic

Normativa: Art. 24 Llei Impost  Patrimoni

Els béns i drets de contingut econòmic no contemplats en els apartats anteriors  es valoraran pel preu de mercat a la data de la meritació de l'Impost, 31 de desembre.