Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

3. Depòsits en compte corrent o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions en compte

Normativa: Art. 12 Llei Impost  Patrimoni

La valoració de cadascun dels depòsits en compte s'efectuarà pel saldo que llancen a  la data de la meritació de l'Impost (31 de desembre), fora que este resultara inferior al saldo  mitjà corresponent a l'últim trimestre de l'any, cas en què es prendrà este últim.

Per al càlcul d'este saldo mig, no es computaran:

  • Els fons retirats per a l'adquisició de béns i drets que figuren en el patrimoni.

  • Els fons retirats per a la cancel·lació o reducció de deutes.

  • Els ingressos efectuats durant l'últim trimestre que provinguen de préstecs o crèdits. En  estos casos, tampoc serà deduïble el deute corresponent.

Important: en el cas que siguen diversos els titulars dels corresponents  comptes, els seus valors s'imputaran per parts iguals a cadascun d' ells, fora que es  justifique una altra quota diferent de participació entre ells.