Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

10. Drets reals d'ús i gaudi (exclosos els que, si escau, recaiguen sobre l'habitatge habitual del subjecte passiu)

Normativa: Art. 20 Llei Impost Patrimoni

En este apartat s'inclouen els drets reals d'ús i gaudi, excepte els que recaiguen  sobre l'habitatge habitual del subjecte passiu, així com els drets sobre béns immobles  adquirits en virtut de contractes de multipropietat, propietat a temps parcial o fórmules  similars, quan estos contractes no comporten la titularitat parcial de l'immoble.

La seua valoració serà:

 • Usdefruit temporal.

  El seu valor s'estimarà proporcionalment respecte del valor total del bé,  pel que fa a un 2 per 100 per cada període d'un any que quede de vigència de l'usdefruit, sense  excedir el 70 per 100.

  Per consegüent, per a determinar el valor dels usdefruits temporals s'aplicarà sobre el  valor total del bé el percentatge que resulte de la següent operació:

  (2 x núm. anys que queden de vigència)%, amb un màxim del 70%

 • Usdefruit vitalici.

  El seu valor s'estimarà partint del 70 per 100 del valor total del bé,  quan l'usufructuari tinga menys de 20 anys d'edat, i minorant este percentatge en un  1 per 100 per cada any en què se supere esta edat, fins un mínim del 10 per 100 del valor  total del bé.

  Per consegüent, el valor dels usdefruits vitalicis serà la quantitat que s'obtinga d'aplicar  sobre el valor total del bé el percentatge que resulte de la següent operació:

  (89 – edat de l'usufructuari a 31 de desembre)%, amb mínim del 10% i màxim del 70%

 • Drets d'ús i habitació.

  Es computaran pel valor que resulte d'aplicar sobre el 75  per 100 del valor dels béns sobre els quals van anar impostos tals drets, les regles corresponents a  la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons el cas.

 • Drets d'aprofitament per torns de béns immobles.

  Es valoraran pel seu preu d' adquisició, sigui quin sigui la seua naturalesa.

Exemple

El senyor M.TS és titular d'un dret d'usdefruit vitalici sobre un immoble de la qual valoració, a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni , és de 90.000 euros. L'edat de l'usufructuari a 31 de desembre de 2022 és de 25 anys. 

Determinar el valor de l'usdefruit vitalici a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni. 

Solució

 1. Determinació del percentatge aplicable en funció de l'edat de l'usufructuari: (89 – 25) = 64 per 100

 2. Valor de l'usdefruit vitalici: 64% de 90.000 = 57.600 euros