Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

14. Monedes virtuals

Normativa: Art. 24 Llei Impost Patrimoni

La "moneda virtual" (també dita  "criptomoneda") es definix en l'article 1.5 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme com "aquella representació digital de valor no emesa ni garantida per un banc central o autoritat pública, no necessàriament associada a una moneda legalment establida i que no posseïx estatut jurídic de moneda o diners, però que és acceptada com a mitjà de canvi i pot ser transferida, emmagatzemada o negociada electrònicament."

Tenint en compte esta definició les monedes virtuals es consideren, a efectes fiscals, com béns immaterials, computables per unitats o fracciones d'unitats, que no són moneda de curs legal, però que s'utilitzen com a mitjà de pagament al poder ser intercanviats per uns altres béns, incloent altres monedes virtuals, drets o servicis si s'accepten per la persona o entitat que transmet el bé o dret o presta el servici. Al tindre contingut econòmic les monedes virtuals com la resta dels béns dels que siga titular el subjecte passiu de l'impost sobre el patrimoni han de ser declarats.

En l'impost sobre el patrimoni el subjecte passiu ha de declarar el saldo de  cada moneda virtual diferent de la que siga titular a la data de la meritació, és a dir, a 31 de desembre de cada any, valorant-se a preu de mercat en la citada data, és a dir, pel seu valor equivalent en euros a esta data.