Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

13. Opcions contractuals

Normativa: Art. 23 Llei Impost Patrimoni

En este apartat s'inclouran les opcions contractuals de la qual titularitat corresponga al declarant,  derivades de contractes que faculten a una persona perquè, al seu arbitri i dins d'un  temps màxim pactat, puga decidir sobre el perfeccionament d'un contracte principal  (generalment de compravenda) enfront d'una altra persona que, de moment, queda vinculada a  suportar els resultats d'esta lliure decisió del titular del dret d'opció.

Les opcions contractuals es valoren pel preu especial convingut i, a falta d'este, o si  anara menor, pel 5 per 100 de la base sobre la qual es liquidarien, a l'efecte de l'Impost  sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, els contractes sobre els quals  estes opcions recaiguen.