Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

6. Assegurances de vida

Normativa: Art. 17.Una Llei Imposada Patrimoni

Hem de distingir:

  • Amb caràcter general, les assegurances de vida contractats pel contribuent, encara que el beneficiari siga un tercer,  es computaran pel seu valor de rescate en el moment de la meritació de l'Impost (31 de  desembre). Este valor haurà de ser facilitat per l'entitat asseguradora.

  • Supòsit especial.

    Des de l' 11 de juliol de 2021, en els supòsits en els que el prenedor no tinga la facultat d'exercir el dret de rescate total en la data de merite de l'Impost, l'assegurança es computarà pel valor de la provisió matemàtica en la citada data en la base imposable del prenedor.

    Excepció : L'anterior no s'aplicarà als contractes d'assegurança temporals que únicament incloguen prestacions en cas de defunció o invalidesa o altres garanties complementàries de risc.

    Nota: fins l'11 de juliol de 2021 este tipus d'assegurança de vida, quan la pòlissa no reconeixia dret de rescate algun, total o parcial, no tributava per l'impost sobre el patrimoni, independentment del fet que el prenedor anara o no, de forma simultània, el beneficiari per a la contingència de supervivència.

Recorde : per a determinar la base imposable de l'impost sobre el patrimoni,  des de l'11 de juliol de 2021, els contractes d'assegurances de vida en els que el prenedor no tinga la facultat d'exercir el dret de rescate total s'inclouen en la base imposable de l'impost sobre el patrimoni pel valor de la provisió matemàtica en la data de merite de l'Impost (31 de desembre de cada any), a excepció d'aquells contractes d'assegurances temporals que únicament incloguen prestacions en cas de defunció o invalidesa o altres garanties complementàries del risc.