Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

4. Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis

Normativa: Arts. 13 i 14 Llei Impost Patrimoni

S'inclouen com a tals, entre d'altres, els valors el Deute Públic, tant de l'Estat com de  les comunitats autònomes, les Lletres del Tresor, els bons, cèdules i pagarés, públics i  privats, i els préstecs i crèdits concedits de la qual titularitat corresponga al contribuent. En funció de que els corresponents valors estiguen o no negociats en mercats organitzats,  resulten aplicables els següents criteris valoratius:

  • Regles de valoració per a valors negociats en mercats organitzats:

    Han de computar-se segons  el valor de negociació mitja del quart trimestre de cada any,  sigui quin sigui la seua denominació, representació i la naturalesa dels rendiments obtinguts. 

    A estos efectes, la relació dels valors negociats en mercats organitzats, amb el seu valor  de negociació mitja corresponent al quart trimestre de 2022, a l'efecte de la declaració  de l'impost sobre el patrimoni de l'any 2022 i de la declaració informativa anual sobre  valors, assegurances i rendes es recull en l' Ordre HFP/188/2023, de 27 de febrer  (BOE de 28 de febrer).

  • Regles de valoració per a valors no negociats en mercats organitzats:

    La valoració de cadascun d'estos títols es realitzarà  pel seu nominal, incloses, si escau,  les primes d'amortització o reemborsament, sigui quin sigui la seua denominació, representació  i la naturalesa dels rendiments obtinguts.