Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

8. Vehicles, joies, pells de caràcter sumptuari, embarcacions i aeronaus

Normativa: Art. 18 Llei Impost Patrimoni

En este apartat s'inclouen les joies, pells de caràcter sumptuari, automòbils, vehicles  de dos o tres rodes de la qual cilindrada siga igual o superior a 125 centímetres cúbics, embarcacions d'esbargiment o de deportes nàutics, avions, avionetes, velers i altres aeronaus de la qual  titularitat corresponga al declarant.

La valoració d'estos béns s'efectuarà pel seu valor de mercat a la data de la meritació  de l'Impost (31 de desembre).

Per a determinar el valor de mercat podran utilitzar-se les taules de valoració de vehicles  usats aplicables en la gestió de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics  Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i Impost Especial sobre  Determinats Mitjans de Transport, incloses per a  2022 en l'Ordre HFP/1442/2021, de 20 de desembre (BOE de 24 de desembre).