Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Bonificació de la quota a Ceuta i Melilla

Normativa: Art. 33 Llei Impost Patrimoni

Si entre els béns o drets de contingut econòmic computats per a la determinació de la base  imposable, figurara algun situat o que haguera d'exercitar-se o complir-se a Ceuta i Melilla i les seues  dependències, la quota de l'Impost  es bonificarà el 75 per 100 de la part de la mateixa que  proporcionalment corresponga als esmentats béns o drets.

Esta bonificació no serà aplicable als no residents en estes Ciutats, excepte pel que es  referisca a valors representatius del capital social d'entitats jurídiques domiciliades i per tal  social en les citades places, o quan es tracti d'establiments permanents situats en elles.

La part de la quota sobre la qual s'aplica la bonificació pot calcular-se dividint el valor net  corresponent als béns i drets situats a Ceuta i Melilla i les seues dependències (VN) entre  la base imposable i multiplicant este quocient per la quota íntegra. És a dir:

VN x Quota íntegra ÷ Base imposable

Exemple:

El senyor S.M.G., resident a Málaga, presenta les següents dades en la seua declaració de l'impost sobre el patrimoni  corresponent a l'exercici 2022:

 • Base imposable:  1.400.000
 • Base liquidable: 700.000

Dins dels elements patrimonials declarats estan computats, entre d'altres, els següents:

 • Local comercial situat a Ceuta valor net del qual ascendix a: 195.000

 • Accions de la SA "X", domiciliada i per tal social exclusiu a Ceuta, valor net del qual  ascendix a: 100.000

Determinar l'import que corresponga per la bonificació de la quota per elements patrimonials situats a Ceuta i Melilla  :

Solució

 • Quota íntegra de l'impost sobre el patrimoni (1) = 2.790,35

 • Valor net dels béns a Ceuta i Melilla (2): 100.000

 • Part de la quota corresponent a estos béns (3) = 199,31

 • Bonificació (75 per 100 s/199,31) = 149,48

 • Quota per ingressar (2.790,35 – 149,48) = 2.640,87

  No obstant això, tinga's en compte que, des de l'1 de gener de 2022, per als residents a la comunitat autònoma d'Andalucía s'aplica una bonificació en la quota del 100 per 100, pel que el contribuent no haurà d'ingressar import algun en este cas.

Notes a l'exemple:

(1) Veure escala de gravamen aplicable a la  comunitat autònoma d'Andalucía  en el capítol 4.

Fins 668.500,00 = 2.506,85

Reste (31.500) x 0,90% = 283,50

Total quota íntegra (2.506,85 + 283,50) = 2.790,35  (Tornar)

(2) Al no ser resident a Ceuta o Melilla, el contribuent no té dret a practicar bonificació pel local. (Tornar)

(3) La part de quota íntegra corresponent a les accions de SA "X", es determina mitjançant la següent operació: (100.000 x 2.790,35) ÷ 1.400.000 = 199,31. (Tornar)