Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Deducció per impostos satisfets a l'estranger

Normativa: Art. 32 Llei Impost Patrimoni

En el cas d'obligació personal de contribuir, i sense perjudici del que disposen els  Tractats o Convenis Internacionals, de la quota d'este Impost es deduirà, per raó  de béns que radiquen i drets que pogueren exercitar-se o hagueren de complir-se fora d' Espanya, la quantitat menor de les dues següents: 

 1. L'import efectiu del satisfet a l'estranger per raó de gravamen de caràcter personal  que afecte als elements patrimonials computats en l'Impost.

 2. El resultat d'aplicar sobre la part de base liquidable gravada a l'estranger el tipus  mitjà efectiu de gravamen de l'Impost.

  El tipus mitjà efectiu de gravamen  (TMG)  és el resultat de multiplicar per 100 el quocient de  dividir la quota íntegra de l'Impost per la base liquidable. El tipus mitjà efectiu de gravamen  s'expressarà amb dos decimals. El tipus mitjà efectiu de gravamen es determina d'acord amb  la següent fórmula:

  TMG = Quota íntegra x 100 ÷ Base liquidable

La determinació de  la part de base liquidable gravada a l'estranger  (BLE) es determinarà  de la següent manera:

 1. Del valor de l'element patrimonial situat a l'estranger es restarà l'import dels deutes deduïbles corresponents al mateix, així com la part proporcional dels deutes  que, sent igualment deduïbles, no estiguen vinculades a cap element patrimonial, obtenint-se  d'esta manera l'import patrimonial net corresponent a este element (PN).

 2. L'import patrimonial net així determinat (PN) es minorarà en la part proporcional de  la reducció per mínim exempt. Esta operació pot representar-se amb la següent fórmula:

  BLE = PN x Base liquidable ÷ Base imposable

Atenció: quan el subjecte passiu dispose de més d'un bé o dret situat fora d' Espanya, el càlcul de la deducció es farà de forma individual per a cada bé o  dret, traslladant-se a la casella [41] de la declaració la suma dels  imports que prevalguen en tots i cadascun dels càlculs individuals realitzats.

Exemple

La senyora V.G.C., resident a Ávila, presenta les següents dades en la seua declaració de l'impost sobre el patrimoni corresponent a l'exercici 2022:

 • Base imposable: 1.450.000
 • Base liquidable: 750.000
 • Quota íntegra: 3.240,36

En la seua declaració ha inclòs un immoble situat a l'estranger del que és titular i preu d'adquisició del qual va anar de  200.000 euros. Del citat import, 40.000 euros estan pendents de pagament a 31-12-2022. Per raó de gravamen de  caràcter personal que afecta al citat immoble, ha satisfet a l'estranger 350 euros corresponents a l'exercici 2022.

En l'apartat corresponent a deutes deduïbles de la seua declaració de l'impost sobre el patrimoni únicament figuren els 40.000 euros corresponents a l'immoble.

Determinar l'import de la deducció corresponent a l'Impost satisfet a l'estranger.

Solució

 1. Impost efectivament satisfet a l'estranger per raó de l'immoble: 350
 2. Import que correspondria satisfer a Espanya per raó de l'immoble:
  • Part de base liquidable gravada a l'estranger (1) = 82.758,62
  • Tipus mitjà efectiu de gravamen= 0,43 per 100 (2)
  • Part de base liquidable gravada a l'estranger x tipus mitjà efectiu de gravamen: (82.758,62 x 0,43 %) = 355,86
 3. Import de la deducció (la menor de 355,86 i 350) = 350

Notes a l'exemple:

(1) La part de base liquidable gravada a l'estranger es determina restant del valor d'adquisició de l'immoble l' import dels deutes corresponents al mateix, que són els únics deutes que consten en l'apartat corresponent  de la declaració: 200.000 – 40.000 = 160.000 euros. Una vegada determinat el valor net de l'immoble, este es minora en  la part proporcional de la reducció per mínim exempt: (160.000 x 750.000) ÷ 1.450.000 = 82.758,62 euros. (Tornar)

(2) El tipus mitjà efectiu de gravamen es determina de la següent manera: (3.240,36 x 100) ÷ 750.000 = 0,43. (Tornar)