Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Exemple

El senyor J.B.A., solter i resident a Toledo, presenta les següents dades fiscals corresponents a les seues declaracions de l'IRPF i de l'impost sobre el patrimoni (IP ) en l'exercici  2022.

 • Base imposable general de l'IRPF : 50.000
 • Base liquidable general de l'IRPF : 48.000
 • Mínim personal i familiar: 5.550
 • Base imposable i liquidable de l'estalvi de l'IRPF : 2000
 • Quota íntegra general estatal i autonòmica de l'IRPF : 12.407
 • Quota íntegra de l'estalvi de l'IRPF : 380
 • Base imposable de l'impost sobre el patrimoni (IP ): 8.000.000
 • Quota íntegra de l'impost sobre el patrimoni: 112.354,37

Determinar l'import per ingressar per l'impost sobre el patrimoni corresponent a l'exercici  2022, sabent que la part de la base imposable de l'estalvi derivada de guanys i pèrdues patrimonials que correspon al saldo positiu de les obtingudes per transmissions d'elements patrimonials adquirits amb més d'un any d'antelació a la data de la transmissió ascendix a 1.000 euros, i que el valor net dels elements patrimonials declarats no susceptibles de produir rendiments en l'IRPF ascendix a 250.000 euros

Solució:

 • Quota de l'impost sobre el patrimoni corresponent a béns improductius: (250.000 x 112.354,37) ÷ 8.000.000 = 3.511,07

 • Quota impost sobre el patrimoni susceptible de limitació (112.354,37 – 3.511,07) = 108.843,30

 • Quota íntegra general estatal i autonòmica de l'IRPF : 12.407

 • Quota íntegra estatal i autonòmica de l'estalvi de l'IRPF a l'efecte del límit (1):190

  • Suma de quotes íntegres de l'IRPF (12.407 + 190) = 12.597

  • Suma de quotes íntegres de l'IRPF i IP (12.597 + 108.843,30) = 121.440,30

 • Límit de quotes íntegres IRPF i IP (60% s/ 51.000) = 30.600

  • Base imposable general de l'IRPF : 50.000

  • Base imposable de l'estalvi IRPF : 1.000 (2)

 • Reducció teòrica a efectuar en la quota íntegra de l'impost sobre el patrimoni  (121.440,30 – 30.600,00) = 90.840,30

 • Límit màxim de reducció de la quota íntegra Patrimoni: (80% s/112.354,37) = 89.883,50
 • Quota per ingressar impost sobre el patrimoni (112.354,37 – 89.883,50) (3) =   22.470,87

Notes a l'exemple:

(1) A l'efecte de determinar la quota íntegra de l'estalvi de l'IRPF, no s'ha tingut en compte la part corresponent al saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials obtinguts per les transmissions d'elements patrimonials adquirits amb més d'un any d'antelació a la data de la transmissió. És a dir, (380 ÷ 2000) x 1.000 = 190 euros.(Tornar)

(2) A l'efecte de determinar la base imposable de l'estalvi de l'IRPF, no s'ha tingut en compte la part corresponent al saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials obtinguts per les transmissions d'elements patrimonials adquirits amb més d'un any d'antelació a la data de la transmissió. És a dir, (1.000 ÷ 2000) x 2000 = 1.000 euros.(Tornar)

(3) La quota per ingressar per l'impost sobre el patrimoni coincidix amb l'import de la quota mínima (20% s/112.354,37= 22.470,87 euros). Per aplicació d'esta quota mínima, es produïx un excés no reductible de 956,80 euros, que és la diferència entre la reducció teòrica (90.840,30) i el límit màxim de reducció (89.883,50).(Tornar)