Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Particularitats en cas de tributació conjunta en l'IRPF

Quan els components d'una unitat familiar hagen optat per la tributació conjunta en l'IRPF, el límit de les quotes íntegres conjuntes d'este Impost i de la de l'impost sobre el patrimoni, es calcularà acumulant les quotes íntegres meritades pels components de la unitat familiar en l'impost sobre el patrimoni. Si escau, la reducció que procedisca practicar es prorratejarà entre els subjectes passius en proporció a les seues respectives quotes íntegres en l'impost sobre el patrimoni.