Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Plantejament

Exclusivament per als subjectes passius sotmesos a l'Impost per obligació personal,  la suma de la quota íntegra de l'impost sobre el patrimoni conjuntament amb les quotes de  l' IRPF (quota íntegra general i quota íntegra de l'estalvi)  no podrà excedir el 60 per 100 de  la suma de les bases imposables, general i de l'estalvi, de l'IRPF.

L'import de les quotes íntegres de l'IRPF és la suma de les quantitats reflectides en les caselles  [0545] i [0546] de la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2022.

L'import de les bases imposables, general i de l'estalvi, de l'IRPF és la suma de les quantitats  reflectides en les caselles [0435] i [0460] de la declaració de l'IRPF  corresponent a l'exercici 2022.