Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Regles

1a. A l'efecte de determinar l'import de la base imposable de l'estalvi de l'IRPF, hauran d' aplicar-se les següents regles:

 1. No es tindrà en compte  la part de la citada base imposable de l'estalvi que corresponga al saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials obtinguts per transmissions d'elements patrimonials adquirits o de millores realitzades en els mateixos amb més d'un any d'antelació a la data de la transmissió, import del qual es consignarà en la casella [32] de la declaració de l'impost sobre el patrimoni.

  Per a determinar este import haurà de calcular-se, en primer lloc, el saldo net dels guanys i pèrdues patrimonials obtinguts en l'exercici que deriven de la transmissió d'elements patrimonials adquirits amb més d'un any d'antelació a la data de la transmissió.

  Si el saldo anterior anara negatiu o zero, es consignarà zero en la casella [32].

  Si el saldo anara positiu, hauran de prendre's en consideració el saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2022  a integrar en la base imposable de l'estalvi (casella [0424] de la declaració de l'IRPF ), i, si escau, la compensació dels següents saldos.

  • Saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari imputables a 2022  a integrar en la base imposable de l'estalvi (amb el límit del 25 per 100 saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials imputables a  2022). Casella [0436]

  • Saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de  2018, pendents de compensació a 1 de gener de  2022, a integrar en la base imposable de l'estalvi. Casella [0439]

  • Saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de  2019, pendents de compensació a 1 de gener de  2022, a integrar en la base imposable de l'estalvi. Casella [0440]

  • Saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de  2020, pendents de compensació a 1 de gener de  2022, a integrar en la base imposable de l'estalvi. Casella [0441]

  • Saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de  2021, pendents de compensació a 1 de gener de  2022, a integrar en la base imposable de l'estalvi. Casella [0442]

  • Reste de saldos nets negatius de rendiments de capital mobiliari de  2018, pendents  de compensació a 1 de gener de  2022, a integrar en la base imposable de l'estalvi, amb  el límit del 25 per 100 del saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials  imputables a  2022. Casella [0443]

  • Reste de saldos nets negatius de rendiments de capital mobiliari de  2019, pendents  de compensació a 1 de gener de  2022, a integrar en la base imposable de l'estalvi, amb  el límit del 25 per 100 del saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials  imputables a  2022. Casella [0444]

  • Reste de saldos nets negatius de rendiments de capital mobiliari de  2020, pendents  de compensació a 1 de gener de  2022, a integrar en la base imposable de l'estalvi, amb  el límit del 25 per 100 del saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials  imputables a  2022. Casella [0445]

  • Reste de saldos nets negatius de rendiments de capital mobiliari de  2021, pendents  de compensació a 1 de gener de  2022, a integrar en la base imposable de l'estalvi, amb  el límit del 25 per 100 del saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials  imputables a  2022. Casella [0447]

  Si la diferència entre l'import de la casella [0424] i els imports  de la suma de les caselles [0436] i [0439] a  [0445] i [0447] és igual a zero, en la casella [32] de la declaració de l'impost sobre el patrimoni es consignarà zero.

  Si la diferència entre l'import de la casella [0424] i els imports  de la suma de les caselles [0436] i [0439] a  [0445] i [0447] és positiva, i el saldo dels guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials adquirits amb més d'un any d'antelació a la data de la transmissió (GyP>1) anara igual o superior a l'import consignat en la casella [0424] de la declaració de l'IRPF, en la casella [32] de la declaració de l'impost sobre el patrimoni es consignarà la diferència entre les quantitats consignades en les caselles [0424] i els de la suma de les caselles [0436] i [0439] a  [0445] i [0447] de la declaració de l'IRPF.

  Si la diferència entre els imports de la casella [0424] i els imports  de la suma de les caselles  [0436] i [0439] a  [0445] i [0447] és positiva, i el saldo dels guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials adquirits amb més d'un any d'antelació a la data de la transmissió (GyP>1) anara inferior a l'import consignat en la casella [0424] de la declaració de l'IRPF, en la casella [32] de la declaració de l'impost sobre el patrimoni es consignarà la quantitat resultant de la següent operació.

  (Guanys i pèrdues >1 ÷ Casella [0424]) x (Casillas [0424] - [0436] - [0439] - [0440] - [0441] - [0442]- [0443] - [0444] - [0445] - [0447])

 2. Se sumarà l'import  dels dividends i participacions en beneficis obtinguts per societats patrimonials, sigui quina sigui entitat que repartisca els beneficis obtinguts per les citades societats patrimonials. 

  Conforme al que disposa la lletra a) de l'apartat 1 de la disposició transitòria dècima de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats (BOE de 28 de novembre), els dividends i participacions en beneficis percebuts per contribuents de l'IRPF i obtinguts per societats patrimonials no s'integren en la base imposable de l'IRPF ni estan subjectes a retenció o ingrés a compte d'este Impost.

2a. A l'efecte de determinar la quota íntegra de l'estalvi de l'IRPF, no es tindrà en compte,  la part d'esta quota corresponent al saldo positiu de les obtingudes per les transmissions d'elements patrimonials adquirits o de millores realitzades en els mateixos amb més d'un any d'antelació a la data de la transmissió, import del qual es consignarà en la casella [35] de la declaració de l'Impost sobre Patrimoni i que és el resultant de la següent operació:

Casella [35] = (Quotes corresponents a la base liquidable de l'estalvi Casillas [0540] - [0541] ÷ base imposable de l'estalvi Casella [0460]) x Casella [32]

3a. A l'efecte de determinar la quota íntegra de l'impost sobre el patrimoni, no es tindrà  en compte la part de quota íntegra corresponent a elements patrimonials que, per la seua naturalesa  o destí, no siguen susceptibles de generar rendiments gravats en l'IRPF.

A l'efecte de determinar els elements patrimonials que queden exclosos en el càlcul del límit de la quota íntegra a què es referix l'article 31.U.b) de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni, ha d'atendre's a la seua “naturalesa o destí” en el moment de la meritació de l'impost sobre el patrimoni.

En este sentit queden exclosos els béns clarament improductius com són els objectes d'art i antiguitats, joies, embarcacions i automòbils d'ús privat, solc no edificat, etc.

No obstant això, al marge dels béns clarament improductius als que ens hem referit en l'apartat anterior, cal assenyalar que el destí assignat pel titular a un element patrimonial pot ser decisiu sobre la seua capacitat de generar rendiments. A estos efectes després de la Sentencia del Tribunal Suprem de 16 de març de 2011, recurs de casació núm. 212/2007 (ROJ 1346/2011) que, en seu FJ5º, va establir que “del literalment d'este article es deduïx que la inclusió o exclusió deriva de la naturalesa o destí dels béns, en el moment a què es referix la liquidació, al marge que en un moment posterior puguen ser sotmesos a operacions que meriten rendiments”, es ve considerant que, si els elements patrimonials del contribuent, en el moment en què es produïsca la meritació de l'impost sobre el patrimoni, no són susceptibles de produir rendiments gravats per la Llei de l'IRPF, no es tindran en compte dins del càlcul del límit de l'article 31 de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni, al marge que en un moment posterior puguen ser sotmesos o destinats a operacions que meriten rendiments.

Ara bé, la determinació dels elements patrimonials susceptibles de produir rendiments constituïx una qüestió de fet, pel que haurà de ser determinada, si més no, per l'Administració gestora del tribut, a la vista de les circumstàncies específiques dels elements patrimonials en cada cas concret.

Sense perjudici del que és anterior, assenyalar que en el cas de l'habitatge habitual, en la mesura en què  els immobles són elements patrimonials que per la seua naturalesa són susceptibles de generar rendiments, el valor d'esta que excedix l'import màxim de 300.000 euros declarat exempt en l'article 4. Nou de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni ha de computar-se com a part de la base imposable de l'Impost a l'efecte del càlcul del límit de la quota íntegra.

La magnitud quota íntegra corresponent a béns improductius  (CIBI) pot determinar-se  utilitzant la següent fórmula:

CIBI  = EPN x Quota íntegra ÷ Base Imposable

Sent CIBI la quota íntegra corresponent a béns improductius i EPN el  valor net dels elements patrimonials no susceptibles de produir rendiments  en l'IRPF. És a dir, el valor de tals béns o drets minorat, si escau,  en l'import dels deutes deduïbles corresponents als mateixos i  la part proporcional dels deutes que, sent igualment deduïbles, no estiguen  vinculades a cap element patrimonial concret.

Si es produïra un excés del límit del 60 per 100, este excés haurà de ser reduït en la  quota de l'impost sobre el patrimoni, sense que la reducció puga excedir el 80 per 100 d' esta quota. És a dir, s'establix una quota mínima no reductible en l'impost sobre el patrimoni  equivalent al 20 per 100 de la quota íntegra del propi Impost.

Important: el límit de quotes que establix l'article 31.1 de la Llei de l'impost  sobre el Patrimoni no resulta  aplicable als no residents que hagen optat conforme al que preveu l'article  5.U.a) de l'esmentada Llei de l'impost sobre el Patrimoni, per l'obligació personal de contribuir en este Impost, doncs al no tributar en  l'IRPF, no hi ha la possibilitat de sumar les quotes íntegres restants en ambdós impostos i posar-les en relació amb un percentatge de la base imposable de l'IRPF.