Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Principals Novetats

 • Termini de presentació de declaracions:

  El termini de presentació de les autoliquidacions de l'impost sobre el patrimoni de l'any 2022, sigui quin sigui seu resultat (per ingressar o negativa), és el comprés entre els dies 11 d'abril i 30 de juny de 2023, tots dos inclosos.

  No obstant això, si el resultat de la declaració és per ingressar i el seu pagament es domicilia en compte la presentació no podrà realitzar-se amb posterioritat al dia 27 de juny de 2023.

 • Subjectes passius per obligació real

  La disposició final tercera de la Llei 38/2022, de 27 de desembre (BOE de 28 de desembre) ha modificat, amb efectes des del 29 de desembre de 2022, l'apartat un de l'article 5 de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni, per a considerar situats en territori espanyol els valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol mena d'entitat, no negociats en mercats organitzats, actiu del qual estiga constituït en com a mínim el 50 per 100, de manera directa o indirecta, per béns immobles situats en territori espanyol.

  Amb això es pretén subjectar per obligació real a l'impost sobre el patrimoni a les persones físiques no residents titulars de participacions accionarials en entitats no residents amb actius immobiliaris subjacents radicats a Espanya, corregint així una discriminació injustificada respecte del resident, per tal com el no resident, pel fet d'interposar una persona jurídica no resident, eludia el gravamen del citat impost.

 • Béns i drets exempts.

  La disposició final segona de la Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l'impuls dels plans de pensions de treball, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre (BOE d'1 de juliol), ha afegit, amb efectes des del 2 de juliol de 2022, una lletra f) a l'article 4. Cinc de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni per a declarar exempts els drets de contingut econòmic derivats de les aportacions a productes paneuropeus de pensions individuals regulats en el Reglament (UE) 2019/1238 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relatiu a un producte paneuropeu de pensions individuals.

 • Base liquidable: reducció per mínim exempt

  Amb efectes des de l'1 de gener de 2022, la comunitat autònoma d'Andalucía ha regulat el mínim exempt per als contribuents amb discapacitat fixant-ho en:

  1. 1.250.000 euros, si el grau de discapacitat anara igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100.

  2. 1.500.000 euros, si el grau de discapacitat anara igual o superior al 65  per 100.

 • Escales autonòmiques

  Les comunitats autònomes d'Andalucía i de Catalunya han aprovat per a l'exercici 2022 noves escales autonòmiques.

 • Bonificacions autonòmiques

  • La comunitat autònoma d'Andalucía ha aprovat una bonificació general del 100 per 100 de la quota minorada.

  • La  comunitat autònoma de Galícia ha aprovat una bonificació general del 25 per 100 de la quota minorada.

 • Model de l'impost sobre el patrimoni

  La principal novetat  en l'emplenament del model de declaració de l'impost sobre el patrimoni  és la introducció, en relació amb la identificació de valors estrangers negociats en mercats organitzats, d'un nou camp, denominat “Codi País”, amb la finalitat de permetre una millor identificació d'estos valors estrangers quan els mateixos no disposen d'ISIN ni tampoc es coneix el número d'identificació de l'entitat emissora al país de residència.

Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes:

La Llei 38/2022, de 27 de desembre (BOE de 28 de desembre), ha creat l'Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes, que es configura com un impost complementari de l'impost sobre el patrimoni, de caràcter estatal, no susceptible de cessió a les comunitats autònomes, per a gravar amb una quota addicional els patrimonis de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 d'euros.

Per això,  els subjectes passius de l'impost sobre el patrimoni quan el seu patrimoni net supere 3.000.000 d'euros estaran obligats a presentar declaració  per este nou impost.