Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques a les Administracions Públiques per a l'exercici de les seues competències (PROTGEN)

3.1.4. Consultes en la Sede electrònica vinculades a este servici

 1. Consulta de peticions Nova finestra

  Permet consultar l'històric de les sol·licituds realitzades.

  Es mostra la relació de sol·licituds realitzades amb el mateix certificat electrònic.

  Polsant sobre una determinada petició és possible obtindre informació detallada dels fitxers intercanviats.

 2. Comprovació de dades subministrades i comparació de fitxers Nova finestra

  Està dirigida als òrgans de fiscalització dels organismes peticionaris i permet comprovar un per un les dades facilitades per l'Agència Tributària respecte de qualsevol dels interessats inclosos en el fitxer de resposta.

  Per a realitzar esta consulta no es requerix certificat d'usuari; n'hi haurà prou amb introduir el NIF de l'interessat i el codi d'11 posicions del camp “referència” que correspon a aquell NIF.

  Així mateix, en la Sede electrònica de l'Agència Tributària, en el tràmit general de Comparació de documents mitjançant codi segur de verificació (CSV) Nova finestra, pot comparar-se qualsevol fitxer intercanviat si es disposa del seu codi segur de verificació i amb certificat electrònic.

 3. Consulta d'organisme: persones i subministraments autoritzat Nova finestra

  Mostra dades històriques de les persones i subministraments autoritzats de l'Administració Pública consultant sempre que l'organisme es trobe en situació d'alta.

  L'Administració pública consultant podrà veure en un primer nivell una llesta de tots els organismes que compartixen el mateix NIF d'entrada. Per a cadascun d'ells s'indica l'àmbit (estatal, autonòmic o local), el nombre de persones autoritzades (d'alta o de baixa), el nombre de subministraments autoritzats, i si és adscrit (és a dir, si és un departament sense NIF propi) o no.

  Punxant sobre els números inclosos en la llesta, s'accedix al nivell successiu, per a obtindre el detall dels subministraments que té autoritzat l'organisme o el llistat dels empleats públics que figuren d'alta o de baixa.

  En el llistat d'empleats públics, per a cadascun d'ells s'especifica la data d'alta i, si escau, de baixa, així com el nombre de subministraments als que està autoritzat. Com en el cas dels organismes, si es punxa sobre esta xifra, s'accedirà al llistat individual de subministraments autoritzats.

  Per a l'ús d'esta consulta es requerix Certificat de Representant de Persona Jurídica (PJ) o Certificat de Representant d'Entitat sense Personalitat Jurídica (ESPJ).

 4. Consulta del ciutadà de certificats expedits a tercers Nova finestra

  Mitjançant esta qualsevol ciutadà pot conéixer els subministraments de les seues dades que l'Agència Tributària haja realitzat a unes altres Administracions Públiques amb el seu consentiment. Per a la realització d'esta consulta, el ciutadà ha de disposar del seu propi certificat electrònic o DNI electrònic.

  Amb esta consulta es dóna resposta al dret d'accés recollit en l'article 13 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels digitals, que inclou l'obtenció de la informació dels destinataris o les categories de destinataris als que es van comunicar o seran comunicats les dades personals.

  Per a més informació tècnica sobre esta via es pot contactar amb:

  CAT – Centre d'Atenció Telefónica de l'AEAT

  • Telèfon: 901 200 349

  • Adreça electrònica: CATENTIDADES@CORREO.AEAT.ES