Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques a les Administracions Públiques per a l'exercici de les seues competències (PROTGEN)

3. Descripció de les diferents vies

 

Vies de subministrament

Tipus de subministraments

Modalitats

CESII

Certificats en línia

Servicis web

Estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries (ECOT)

Contractar amb l'Administració

x

x

x (1)

Autoritzacions transporte

x

x

x (1)

Ajuts i subvencions

x

x

x (1)

Permisos de residència i treball

x

x

x (1)

Genèric (unes altres finalitats)

x

x

x (1)

Activitats Econòmiques

Altes i baixes d'activitats econòmiques

x (2)

x (3)

x (2)

Nivell de renda. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Nivell de renda general

x (4)

-

x (1)

Nivell de renda per a beques

x (4)

-

-

Nivell de renda agrícola

x (4)

-

-

Nivell de renda bàsica d'emancipació

x (4)

-

-

Nivell de renda per a prestacions socials

x (4)

-

-

Renda (certificat declaració)

x

x

-

Nivell de renda. Pensions Públiques Exemptes

Pensions públiques exemptes

x (5)

x (5)

-

Identificació

Dades identificatives/domicili fiscal

x

-

x

Partícips comunitats de béns

x

-

-

Validació número d'identificació fiscal

Validació NIF

-

-

x (6)

(1) Estos servicis web s'oferixen directament per l'Agència Tributària i també a través de la Plataforma d'Intermediació de l'Administració General de l'Estat. (Tornar a "Contractar amb l'Administració) (Tornar a "Autoritzacions transportes") (Tornar a "Ajuts i subvencions") (Tornar a "Permisos de residència i treball") (Tornar a "Générico") (Tornar a "Nivell de renda general")

(2) S'oferix informació de l'últim exercici. (Tornar a "Altes i baixes d'activitats econòmiques - CESII") (Tornar a "Altes i baixes d'activitats econòmiques - Servicis web")

(3) S'oferix informació dels quatre últims exercicis. (Tornar)

(4) Es facilita informació de determinades caselles de la declaració d'IRPF (últims 5 exercicis). (Tornar "Nivell de renda general") (Tornar a "Nivell de renda per a beques") (Tornar a "Nivell de renda agrícola") (Tornar a "Nivell de renda bàsica d'emancipació") (Tornar a "Nivell de renda per a prestacions socials")

(5) Es facilita informació de pensions públiques que estan exemptes de tributació en l'IRPF (últims 5 exercicis). (Tornar a "Pensions públiques exemptes - CESII") (Tornar a "Pensions públiques exemptes - certificats en línia ")

(6) Es verifica si el NIF és correcte i està identificat en la base de dades de l'AEAT. (Tornar)

  1. 3.1. Cessió immediata d'informació (CESII)
  2. 3.2. Obtenció de certificats tributaris on-line
  3. 3.3. Servicis web
  4. 3.4. Gestió de sol·licituds d'informació no estructurada