Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques a les Administracions Públiques per a l'exercici de les seues competències (PROTGEN)

3.1.1. Informació disponible

 1. Estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries

  • Per a contractació amb Administracions Públiques.

  • Per a autorització de llicencies de transporte.

  • Per a concessió d'ajuts i subvencions públiques.

  • Per a permisos de residència i treball per a estrangers.

  • Genèric (finalitat diferent de les 4 anteriors)

  La finalitat d'esta informació és certificar si una persona o entitat es troba al corrent de les seues obligacions tributàries conforme al que estableix l'article 74 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol (BOE de 5 de setembre). D'altra banda, en cada tipus de certificat d'estar al corrent es verifiquen altres circumstàncies segons la normativa específica reguladora del procediment administratiu per al qual es requerix la informació.

  S'indicarà així el caràcter positiu o negatiu del certificat. En els certificats negatius s'indicarà el motiu o motius de l'incompliment:

  • Falta de presentació d'una autoliquidació o declaració a la que el contribuent estiguera obligat a presentar en els últims dotze mesos precedents als dos mesos immediatament anteriors a la data de sol·licitud.

  • Manteniment de deutes o sanciones tributàries en període executiu amb l'Agència Tributària sense que estes es troben ajornades, fraccionades o suspeses.

  • No estar donat d'alta en el cens d'empresaris, professionals o retenidors, quan es tracti de persones o entitats obligats a estar en este cense i no estar donat d'alta en l'impost sobre activitats econòmiques, quan es tracti de subjectes passius no exempts de l'impost.

  • Altres causes.

 2. Nivell de renda. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

  • Nivell de renda general.

  • Nivell de renda per a beques.

  • Nivell de renda per a prestacions socials.

  • Dades de renda per a determinar la condició d'agricultor.

  • Renda Bàsica d'Emancipació.

  Estos subministraments seguixen els següents criteris:

  1. Si el contribuent presenta declaració d'IRPF (Model 100) es faciliten determinades partides de la declaració. Quan existisca discrepància entre les dades declarades i els que obren en poder de l'Agència Tributària, es facilitaran estos últims.

  2. Si el contribuent no ha presentat declaració i no està obligat a presentar-la, es faciliten determinades imputacions de renda que obren en poder de l'Administració Tributària.

  3. Si el contribuent no ha presentat declaració d'IRPF, i segons les dades fiscals dels que es disposa de forma automatitzada, està obligat a presentar-la, no es faciliten dades, ni tan sols dades d'imputacions.

  4. Es pot sol·licitar informació d'IRPF dels 5 últims exercicis.

  5. Com a regla general, ha de tindre's en compte que, si la declaració es realitza de manera conjunta, les dades facilitades es referixen a la totalitat de membres de la unitat familiar. Tanmateix, quan el subministrament siga d'imputacions, sempre es faciliten dades individuals.

  6. Este subministrament d'informació està previst únicament pel que fa a persones físiques.

 3. Nivell de renda. Pensions públiques exemptes

  En este subministrament es faciliten els imports de pensions públiques, tant del règim de la Seguretat Social com del règim de Classes Passives, així com d'unes altres prestacions públiques que resulten exemptes conforme a les lletres f), g), h) e y) de l'article 7 de la Llei 35/2006, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per tal de completar les dades que servixen d'indicador de la renda d'una persona, ja que les rendes exemptes no apareixen declarades pel mateix contribuent en la seua declaració de l'IRPF. Es pot sol·licitar informació dels 5 últims exercicis. Este subministrament d'informació està previst únicament pel que fa a persones físiques.

 4. Impost sobre activitats econòmiques

  Facilita la relació de les activitats econòmiques, fins un màxim de deu, incloent les activitats exemptes i no subjectes a l'Impost, desenvolupades per un contribuent fins l'exercici actual. Entre estes activitats es faciliten, si escau, aquelles en les que el contribuent haguera causat baixa en este exercici. Les activitats es mostren ordenades per epígraf. Tot això d'acord amb la informació del Cens d'Activitats Econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

 5. Dades identificatives

  • Identificació de persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat jurídica.

   Facilita el nom i cognoms de les persones físiques o la raó social per a persones jurídiques o ens sense personalitat jurídica, així com el domicili fiscal de totes elles.

  • Identificació de partícips en comunitats de béns i societats civils.

   Facilita, a partir del NIF d'una comunitat de béns o societat civil, la identificació dels seus socis o partícips, així com el percentatge de participació en esta comunitat o societat.

Els dissenys de registre per a cada tipus de subministrament poden consultar-se en els següents enllaços de la pàgina web de l'Agència Tributària:

Dissenys de registre via CESII - Subministraments de renda Nova finestra

Dissenys de registre via CESII - Subministrament de dades identificatives Nova finestra

Dissenys de registre via CESII - Altres subministraments Nova finestra