Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques a les Administracions Públiques per a l'exercici de les seues competències (PROTGEN)

3.1.2. Requisits previs per a utilitzar esta via

 1. Sol·licitud d'alta

  S'ha de remetre el formulari de “Sol·licitud d'alta FORMGEN en format PDF a través del tràmit de registre electrònic del corresponent procediment de la Sede electrònica de l'Agència Tributària (Presentació de formularis d'autorització en subministraments estandarditzats Nova finestra ). Al registrar la documentació serà facilitat un acuse de Rep de la Presentació amb el Codi Segur de Verificació assignat, el qual haurà de conservar l'organisme sol·licitant durant la tramitació.

  Els òrgans de l'Administració General de l'Estat, incloent els seus Servicis Territorials, si escau, han de dirigir el formulari al Servici de Planificació i Relacions Institucionals.

  S'assenyala que els òrgans dependents de l'Administració autonòmica han de remetre el formulari a les Delegacions Especials de l'Agència Tributària a través de l'interlocutor únic designat de conformitat amb el seu Conveni de cessió d'informació per a finalitats no tributàries (Convenis sobre subministrament d'informació per a finalitats no tributàries Nova finestra ), mentre que els òrgans dependents de l'administració local el faran a les Delegacions a través de l'interlocutor únic designat de conformitat amb el Conveni de Subministrament d'informació o el Conveni d'Intercanvi i col·laboració en la gestió recaptatòria (Convenis amb les entitats locals Nou finestra ).

  El formulari es pot obtindre i complimentar directament en la pàgina web de l'Agència Tributària (Formulari d'alta per a sol·licitar informació en la Sede electrònica - FORMGENNova finestra ). S'han de completar tots els apartats conforme a les instruccions que es troben en l'última pàgina i firmar pel titular de l'òrgan i per l'interlocutor únic en el cas d'òrgans autonòmics i locals.

  En cas que es requerisca esmena, serà comunicat, i esta esmena es remetrà a través del tràmit de registre electrònic per a Contestar requeriments o presentar documentació relacionada amb un document rebut de l'AEAT Nova finestra de la sede electrònica de l'Agència Tributària. Serà necessari fer referència al Codi Segur de Verificació (CSV) facilitat en el Rebut de Presentació de la documentació a la que es referix l'esmena, amb la finalitat que ambdues documentacions queden correctament vinculades.

  Efectuada l'alta, es comunicarà a l'òrgan, organisme o entitat sol·licitant perquè procedisca a l'obtenció del /els certificat/s electrònic/s dels usuaris, si no disposen d'ells.

  Quan siga necessari comunicar noves finalitats o procediments per als quals un subministrament ja es troba autoritzat, se seguirà el mateix procediment que per a l'alta, però es marcarà en l'apartat corresponent del formulari la circumstància de què es tracta de tal comunicació i que no requerix la tramitació d'altes noves.

  Quan per qualsevol circumstància un organisme públic o algun dels seus usuaris ja no requerisquen accedir a la informació per a la qual es troben autoritzats, es comunicarà a l'Agència Tributària perquè es gestione la corresponent baixa d'organismes i/o usuaris, mitjançant el formulari de baixa disponible en la documentació d'ajuda i seguint les mateixes regles descrites pel que fa a l'alta quant a la unitat destinatària (Formulari de baixa en la Sede electrònica Nova finestra ).

  A més, estes autoritzacions són objecte de depuració periòdicament.

 2. Obtenció de certificat electrònic

  Cada usuari autoritzat ha de disposar d'un Certificat electrònic d'Empleat Públic, un Certificat de Representant de Persona Jurídica (PJ), un Certificat de Representant d'Entitat sense Personalitat Jurídica (ESPJ), o un Certificat de Persona Física. A més, se seguirà mantenint la possibilitat d'accedir amb Certificat de Persona Jurídica (fins que caduquen).

  Els certificats electrònics admesos per l'Agència Tributària són els inclosos en la relació de prestadors de servicis de certificació admesos pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, segons el que disposa l'Ordre HAP/800/2014, de 9 de maig, per la qual s'establixen normes específiques sobre sistemes d'identificació i autentificació per mitjans electrònics amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Les entitats emissores de certificats admesos conforme a l'Ordre anterior poden consultar-se en el següent enllaç: Prestadors de servicis autoritzats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme Nova finestra. El procediment per a l'emissió del certificat electrònic dependrà del prestador de servicis de certificació que s'utilitze.