Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques a les Administracions Públiques per a l'exercici de les seues competències (PROTGEN)

3.1.3. Sol·licitud i recepció d'informació tributària

 1. Sol·licitud

  A través de la Sede electrònica s'oferix accés a l'aplicació Cessió immediata d'informació (CESII): Sol·licitud Nova finestra. Per poder entrar serà necessari autenticar-se amb el corresponent certificat electrònic. L'aplicació incorpora un tutorial.

  Resumidament, l'aplicació està dividida en tres passos o pantalles: 1. Seleccionar subministrament > 2. Omplir sol·licitud > 3. Enviar sol·licitud.

  La primera pantalla mostrarà informació del sol·licitant (NIF i nom de l'organisme i de l'usuari) extreta del certificat electrònic d'accés i, a més, oferix un llistat dels tipus d'informació que té autoritzats l'usuari. L'usuari ha de seleccionar algun dels subministraments per als quals tinga autorització. El camp “finalitat”, de compliment obligat, recollirà el motiu de la cessió.

  La segona pantalla torna a mostrar informació del sol·licitant i, a més, oferix i requerix informació de la sol·licitud. Esta pantalla permet la carrega de les dades identificatives de cada contribuent dels que se sol·licita informació. La petició consistirà en un llistat registres en el cada contribuent s'identificarà amb una fila (entés com un NIF seguit del nom complet o raó social. En el supòsit de persones físiques, haurà de consignar-se per esta orde: primer anomene, segon anomene i nom, deixant un espai en blanc entre els mateixos), i es podrà realitzar de dos maneres (cap d'elles excloent):

  • Important un fitxer amb format “.csv”. Quan es finalitza la importació es mostra seu contingut en el camp “Contingut”. No és necessari usar cap programa especial per a preparar el fitxer. Directament, des de l'Excel es pot guardar el document com fitxer “.csv” (L'arxiu csv és un tipus de document senzill per a representar dades en forma de taula: les columnes se separen per punt i coma, i les files per salte de línia. Si s'està treballant amb el programa Excel, es podrà guardar l'arxiu amb l'extensió“.csv”. Al seu torn, un fitxer “.csv” es podrà obrir amb el programa Excel, visualitzant la informació com una taula).

  • Escrivint directament, en el camp de text “Contingut”, un NIF (com a mínim) o diversos NIF un per fila, separant el NIF del nom complet amb punt i coma.

  Depenent del subministrament seleccionat, el número màxim de registres sol·licitats en cada petició variarà. Este número vindrà especificat en l'aplicació web.

  La tercera pantalla inclou un apartat amb les principals dades de l'enviament:

  • Subministrament: nom del subministrament seleccionat.

  • Exercici: exercici fiscal al que es referix la informació.

  • Finalitat: motiu per a la cessió d'informació.

  • Quantitat registres de l'enviament: número total de registres sol·licitats (nombre de contribuents dels que se sol·licita la informació).

  Al polsar sobre “Enviar sol·licitud” es començarà amb el procés. Una vegada que este haja conclòs, l'aplicació oferirà a l'usuari les possibles accions que pot triar per al fitxer retornat amb la informació.

 2. Resposta

  La resposta s'obté immediatament.

  El fitxer que es torna té format “.csv”. Pot ser visualitzat en Excel. Els camps vénen separats en columnes i bé identificats. S'inclou una primera fila que descriu el concepte de cadascuna de les columnes; és a dir, es torna un fitxer acte-explicatiu. A continuació, cada fila recull la informació relacionada amb cada contribuent.

  Al ser dades estructurats, es poden incorporar en sistemes automatitzats de l'organisme receptor.

  Esta via disposa d'un vídeo explicatiu al que pot accedir des del següent enllaç: Vídeo explicatiu: cessió immediata d'informació entre l'AEAT i les Administracions públiques Nova finestra.