Saltar al contingut principal

Exoneració del pagament de l'Impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica

En aplicació d'esta mesura, els contribuents del IVPEE podran no incloure en les autoliquidacions de l'Impost que es presenten l'any 2021, les retribucions per l'electricitat incorporada entre l'1/7/21 i el 30/9/21.

Esta mesura té com antecedent les disposicions addicionals sisena i setena del Reial decret-llei 15/18, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors que va donar lloc, entre d'altres, a les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs V3288-19, V3142-19, V0193-20, V0044-21 i V 0295-21.

L'aplicació d'esta mesura no implica necessàriament que l'import del pagament fraccionat del tercer trimestre de 2021 siga zero, ja que en cas que les retribucions per l'electricitat incorporada entre el 01/01/21 i el 30/06/21 es perceben entre el 01/07/21 i el 30/09/21, el seu import haurà de ser objecte d'autoliquidació en el pagament fraccionat del tercer trimestre de 2021.

L'aplicació de l'esmentat article 2 del Reial decret-llei 12/2021, per als contribuents valor de producció del qual, incloses totes les instal·lacions, supera 500.000 euros l'any anterior (obligats a presentar quatre pagaments fraccionats i una autoliquidació anual) afecta a la determinació del tercer i quart pagament fraccionat i l'autoliquidació anual en els següents termes:

  • Model 583. Tercer pagament fraccionat de 2021 (a presentar entre el dia 1 i el 20 del mes de novembre de 2021) = 7% (sobreu la diferència entre les retribucions per l'electricitat incorporada des del 01/01/21 al 30/09/21 i les retribucions per l'electricitat incorporada des del 01/07/21 al 30/09/21) – (suma dels pagaments fraccionats corresponents al primer i segon trimestre de 2021).

  • Model 583. Quart pagament fraccionat de 2021 (a presentar entre el dia 1 i el 20 del mes de febrer de 2022) = 7% (sobreu la diferència entre les retribucions per l'electricitat incorporada des del 01/01/21 al 31/12/21 i les retribucions per l'electricitat incorporada des del 01/07/21 al 30/09/21) – (suma dels pagaments fraccionats corresponents al primer, segon i tercer trimestre de 2021).

  • Model 583. Autoliquidació anual de 2021 (a presentar dins del mes de novembre de 2022) = 7% (sobreu la diferència entre les retribucions per l'electricitat incorporada des del 01/01/21 al 31/12/21 i les retribucions per l'electricitat incorporada des de 01/07/21 al 30/09/21) – (suma dels pagaments fraccionats corresponents al primer, segon, tercer i quart trimestre de 2021).

L'aplicació de l'esmentat article 2 del Reial decret-llei 12/2021, per als contribuents valor de producció del qual, incloses totes les instal·lacions, no supera 500.000 euros l'any anterior (obligats a presentar un pagament fraccionat i una autoliquidació anual) afecta a la determinació del pagament fraccionat i l'autoliquidació anual en els següents termes:

  • Model 583. Pagament fraccionat de 2021 (a presentar entre el dia 1 i el 20 del mes de novembre de 2021) = 7% (sobreu la diferència entre les retribucions per l'electricitat incorporada des del 01/01/21 al 30/09/21 i les retribucions per l'electricitat incorporada des del 01/07/21 al 30/09/21).

  • Model 583. Autoliquidació anual de 2021 (a presentar dins del mes de novembre de 2022) = 7% (sobreu la diferència entre les retribucions per l'electricitat incorporada des del 01/01/21 al 31/12/21 i les retribucions per l'electricitat incorporada des de 01/07/21 al 30/09/21) – (pagament fraccionat de 2021).

L'aplicació de l'esmentat article 2 del Reial decret-llei 12/2021, per als contribuents que cessen la seua activitat entre l'1 de gener de 2021 i el 31 d'octubre de 2021 (obligats a presentar autoliquidació per cessació) afecta a la determinació de l'autoliquidació anual en cas que cessen amb posterioritat a l'1 de juliol de 2021 en els següents termes:

  • Model 588. Autoliquidació anual de 2021 (a presentar dins del mes de novembre de 2021) = 7% (sobreu la diferència entre les retribucions per l'electricitat incorporada des del 01/01/21 a la data de la cessació i les retribucions per l'electricitat incorporada des de 01/07/21 al 30/09/21).