Saltar al contingut principal

Model 180. Declaració Informativa. Retencions i ingressos a compte. Rendiments procedents de l'arrendament d'immobles urbans. Resum anual.

Dades Generals

Denominació

Model 180. Declaració Informativa. Retencions i ingressos a compte. Rendiments procedents de l'arrendament d'immobles urbans. Resum anual.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Declaració informativa anual. Resum anual dels rendiments procedents de determinades rendes o rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents, corresponent a establiments permanents. Es correspon amb els rendiments o retencions ingressades o declarades en les corresponents declaracions mensuals o trimestrals del model 115.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Presentació telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 180

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Orden HAC/1276/2020, de 28 de diciembre,

    por la que se modifican determinadas declaraciones informativas, la Orden de 20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban los modelos 115, en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso, los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, la Orden EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua (BOE 30-diciembre-2020).

  • Orden HFP/1351/2021, de 1 de diciembre,

    por la que se modifican diversas declaraciones informativas (BOE 3-diciembre-2021)

  • Orden HFP/1284/2023, de 28 de noviembre,

    por la que se aprueba el modelo 430 de "Impuesto sobre las primas de seguros. Autoliquidación" y se determina la forma y procedimiento para su presentación, y se modifican las órdenes ministeriales que aprueban los diseños de registro de los modelos 165, 180, 184, 188, 189, 193, 194, 196, 198, 296 y se actualiza el contenido de los anexos I y II de la orden ministerial que aprueba el modelo 289 (BOE 30-noviembre-2023)