Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

3.3.Finalitat

Les dades obtingudes ho són exclusivament per a les finalitats que s'indiquen a continuació i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb les esmentades finalitats.

L'Agència Tributària, creada per l'article 103 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1991, es va constituir de manera efectiva l'1 de gener de 1992.Es va configurar com una entitat de dret públic adscrita al llavors Ministeri d'Economia i Hisenda a través de l'antiga Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos.Com a tal entitat de dret públic, compta amb un règim jurídic propi diferent al de l'Administració General de l'Estat que, sens detriment dels principis essencials que han de presidir tota actuació administrativa, li conferix certa autonomia en matèria pressupostària i de gestió de personal.

L'Agència Tributària té encomanada l'aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner, així com d'aquells recursos d'altres Administracions Públiques nacionals o de la Unió Europea la gestió de les quals se li encomane per llei o per conveni.

Per tant, correspon a l'Agència Tributària aplicar el sistema tributari de tal manera que es complisca el principi constitucional en virtut del qual tots han de contribuir al sosteniment de les despeses públiques d'acord amb la seua capacitat econòmica.No obstant això, no té competències per a l'elaboració i aprovació de normes tributàries ni, al vessant de la despesa pública, per a assignar els recursos públics entre les diverses finalitats.

La funció de gestió integral del sistema tributari estatal i duaner es materialitza en un ampli conjunt d'activitats, entre les quals es compten:

  1. La gestió, inspecció i recaptació dels tributs de titularitat estatal (IRPF, Societats, Impost sobre la Renda de No Residents, IVA i Impostos Especials).
  2. La realització de funcions en relació amb els ingressos de les Comunitats Autònomes i Ciutats Autònomes, tant referent a la gestió de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, com a la recaptació d'altres ingressos de les esmentades Comunitats, ja siga per disposició legal o mitjançant els corresponents convenis de col·laboració.
  3. La recaptació d'ingressos propis de la Unió Europea.
  4. La gestió duanera i la repressió del contraban.
  5. La recaptació en període voluntari de les taxes del Sector Públic Estatal.
  6. La recaptació en la via executiva d'ingressos de dret públic de l'Administració General de l'Estat i dels organismes públics vinculats o dependents d'ella.
  7. La col·laboració en la persecució de determinats delictes, entre els que destaquen els delictes contra la Hisenda pública i els delictes de contraban.

Així mateix, altres òrgans autonòmics i locals gestionen tributs propis i tributs cedits.

Es pot destacar que, per a dur a terme les accions encomanades, l'Agència Estatal d'Administració Tributària, ha de creuar informació i elaborar perfils.Sent, en qualsevol cas, les finalitats d'estes accions, les indicades anteriorment.

La base legal per a això es troba en el article 22 del Reglament UE 2016/67, on es reconeix l'elaboració de perfils quan estiga autoritzada pel Dret de la Unió o dels Estats membres que s'aplique al responsable del tractament.I on també es permet l'ús de dades especialment protegides quan s'utilitze per a salvaguardar un interés públic general de la Unió o d'un Estat membre, fent referència a l'àmbit fiscal.

A més del descrit anteriorment, es realitzen altres tractaments no associats a la gestió sistema tributari estatal i duaner, la finalitat del tractament del qual es descriu en cada una de les activitats de tractament d'este tipus que realitza l'Agència Tributària i que estan accessibles en el registre d'activitats de tractament.

Registre de les activitats de tractament