Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.Registre de les activitats de tractament

El article 30 del Reglament (UE) 2016/679 establix que el responsable del tractament portarà un registre de les activitats de tractament efectuades davall la seua responsabilitat.L'esmentat registre haurà de contindre tota la informació indicada a continuació:

  1. el nom i les dades de contacte del responsable i, en el seu cas, del coresponsable, del representant del responsable, i del delegat de protecció de dades;
  2. les finalitats del tractament;
  3. una descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals;
  4. les categories de destinataris als qui es van comunicar o comunicaran les dades personals, incloses els destinataris a tercers països o organitzacions internacionals;
  5. en el seu cas, les transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional, inclosa la identificació de l'esmentat tercer país o organització internacional i, en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartada 1, paràgraf segon, la documentació de garanties adequades;
  6. quan siga possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades;
  7. quan siga possible, una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat a què es referix l'article 32, apartat 1.

A més, les Administracions Públiques hauran de fer públic l'inventari de les seues activitats de tractament, sent accessible per mitjans electrònics, tal com establix l'article 31.2 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

En aplicació de l'anterior, es relacionen a continuació les activitats de tractament de dades personals realitzades per l'Agència Tributària.