Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5. Registre de les activitats de tractament

L'article 30 del Reglament (UE) 2016/679 establix que el responsable del tractament portarà un registre de les activitats de tractament efectuades sota la seva responsabilitat. Este registre haurà de contindre tota la informació indicada a continuació:

 1. el nom i les dades de contacte del responsable i, si escau, del coresponsable, del representant del responsable, i del delegat de protecció de dades;
 2. els fins del tractament;
 3. una descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals;
 4. les categories de destinataris als qui es van comunicar o comunicaran les dades personals, inclosos els destinataris en tercers països o organitzacions internacionals;
 5. si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional, inclosa la identificació d'este tercer país o organització internacional i, en el cas de les transferències indicades en l'article 49, apartat 1, paràgraf segon, la documentació de garanties adequades;
 6. quan siga possible, els terminis prevists per a la supressió de les diferents categories de dades;
 7. quan siga possible, una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat a què es referix l'article 32, apartat 1.

A més, les Administracions Públiques hauran de fer públic l'inventari de les seues activitats de tractament, sent accessible per mitjans electrònics, tal com establix l'article 31.2 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

En aplicació de l'anterior, es relacionen a continuació les activitats de tractament de dades personals realitzades per l'Agència Tributària.

 1. 5.1. Cense
 2. 5.2. Socis, partícips, representants
 3. 5.3. Contribuents Presumptes / No declarants
 4. 5.4. Requeriments
 5. 5.5. Sistema Integrat de recaptació
 6. 5.6. Recursos, reclamacions
 7. 5.7. Punt Neutre Embargaments
 8. 5.8. Pagaments a proveïdors de CA i EELL
 9. 5.9. Expedientes Processals
 10. 5.10. Expedientes No Processals
 11. 5.11. Persones Requerix Informació Jutjats
 12. 5.12. CDC - Ciutadans
 13. 5.14. Successions i Donacions
 14. 5.15. Documents i Escrits
 15. 5.16. Devolució d'IVA no establits
 16. 5.17. Sanciones
 17. 5.18. Representació
 18. 5.19. Base de dades d'informació de Vigilància Duanera
 19. 5.20. Sanciones, recàrrecs i interessos
 20. 5.21. Notificacions, comunicacions i avisos de l'AEAT
 21. 5.22. Notificacions i comunicacions AGE
 22. 5.23. Gestió documental de l'AEAT
 23. 5.24. Aplicacions mòbils de l'AEAT
 24. 5.25. Assentaments Registrals
 25. 5.26. Assistència als contribuents
 26. 5.27. VRU
 27. 5.28. Procediment Inspector
 28. 5.29. Anotacions
 29. 5.30. Fitxes d'inspecció
 30. 5.31. Declaracions de comerç exterior
 31. 5.32. Autoritzacions de comerç exterior
 32. 5.33. Garanties de comerç exterior
 33. 5.34. Protecció de marques
 34. 5.35. Finestreta única duanera
 35. 5.36. Devolució d'IVA a viatgers no residents
 36. 5.37. Contraban
 37. 5.38. Revisions
 38. 5.39. Comptabilitat
 39. 5.40. Registre de treballadors fronterers en l'Administració de Duanes i Impostos Especials de la Línia de la Concepción
 40. 5.41. Prometeu
 41. 5.42. Cense d'activitats econòmiques
 42. 5.43. Impost especial sobre determinats mitjans de transport
 43. 5.44. Exempcions no-subjecció de l'impost especial sobre determinats mitjans de transport
 44. 5.45. Informació addicional
 45. 5.46. Cense d'obligats d'impostos especials
 46. 5.47. Impostos especials, documents de producció
 47. 5.48. Cense i gestió d'infractors de gasoil bonificat
 48. 5.49. Impostos especials - Fitxes d'intervenció
 49. 5.50. Impostos especials - Garanties
 50. 5.51. Impostos especials - Marques fiscals
 51. 5.52. Gestió del cens de detallistes d'hidrocarburs (I.V.M.D.H)
 52. 5.53. Impostos Especials. Pagaments amb xecs i targetes de gasoil bonificat
 53. 5.54. Cense d'operadors obligats als Impostos Mediambientals
 54. 5.55. Declaracions Informatives i informació rebuda
 55. 5.56. Intercanvi d'informació
 56. 5.57. IRPF (Impost sobre la renda de les persones físiques)
 57. 5.58. IVA (Impost sobre el valor afegit)
 58. 5.59. IS (Impost Sobre Societats)
 59. 5.60. IRNR (Impost sobre la renda de no residents)
 60. 5.61. Règim especial de servicis telecomunicació, radiodifusió o prestats per via electrònica (MOSS)
 61. 5.62. Exempció i devolució d'IVA per a ambaixades, Organismes internacionals i OTAN
 62. 5.63. Autoliquidacions
 63. 5.64. Impost sobre el patrimoni
 64. 5.65. Recaptació de taxes que constituïxen recursos de la Hisenda Pública
 65. 5.66. Moviments d'efectiu
 66. 5.67. Intervenció de Mitjans de Pagament
 67. 5.68. Informe d'emblanquine de capitals
 68. 5.69. Butlletins de laboratori químic-tecnològic de duanes
 69. 5.70. Precursors de Drogues
 70. 5.71. Procediment inspector de Duanes i Impostos Especials
 71. 5.72. Cense ampliat de Duanes
 72. 5.73. Càrrecs signants de l'AEAT
 73. 5.74. Registre d'accessos
 74. 5.75. Videovigilància d'instal·lacions duaneres
 75. 5.76. Personal AEAT i Provisió de llocs
 76. 5.77. Processos selectius i incorporació a l'AEAT
 77. 5.78. Formació
 78. 5.79. Expedientes disciplinaris, recursos administratius i seguiment de procediments judicials
 79. 5.80. Expedientes de compatibilitat
 80. 5.81. Gestió de dades de vigilància de la salut
 81. 5.82. Cense d'usuaris
 82. 5.83. Visites i personal de l'AEAT i empreses de servici
 83. 5.84. Videovigilància
 84. 5.85. Operadors Intrastat
 85. 5.86. Cense de tercers
 86. 5.87. Gestió Economicofinancera
 87. 5.88. Tercers
 88. 5.89. Contactes de proveïdors
 89. 5.90. Responsabilitat Patrimonial
 90. 5.91. Renunciants a l'herència
 91. 5.92. Pla d'actuació de l'AEAT enfront de SARS-COV2
 92. 5.93 Registre d'Operadors d'Embarcacions Pneumàtiques i Semirígides d'Alta Velocitat
 93. 5.94 Gravacions relatius a les ferramentes col·laboratives de videotrucada
 94. 5.95. Control d'accés per reconeixement d'empremta dactilar
 95. 5.96. Gravacions de les dites de la CRA
 96. 5.97. Autentificació del Sistema d'Identificació Cl@ve PIN
 97. 5.98. Subscripció Newsletter
 98. 5.99. Sistema d'informació intern sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció