Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5. Registre de les activitats de tractament

L'article 30 del Reglament (UE) 2016/679 establix que el responsable del tractament portarà un registre de les activitats de tractament efectuades sota la seva responsabilitat. Este registre haurà de contindre tota la informació indicada a continuació:

 1. el nom i les dades de contacte del responsable i, si escau, del coresponsable, del representant del responsable, i del delegat de protecció de dades;
 2. els fins del tractament;
 3. una descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals;
 4. les categories de destinataris als qui es van comunicar o comunicaran les dades personals, inclosos els destinataris en tercers països o organitzacions internacionals;
 5. si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional, inclosa la identificació d'este tercer país o organització internacional i, en el cas de les transferències indicades en l'article 49, apartat 1, paràgraf segon, la documentació de garanties adequades;
 6. quan siga possible, els terminis prevists per a la supressió de les diferents categories de dades;
 7. quan siga possible, una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat a què es referix l'article 32, apartat 1.

A més, les Administracions Públiques hauran de fer públic l'inventari de les seues activitats de tractament, sent accessible per mitjans electrònics, tal com establix l'article 31.2 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

En aplicació de l'anterior, es relacionen a continuació les activitats de tractament de dades personals realitzades per l'Agència Tributària.

 1. 5.1. Cense
 2. 5.2. Socis, partícips, representants
 3. 5.3. Contribuents Presumptes / No declarants
 4. 5.4. Requeriments
 5. 5.5. Sistema Integrat de recaptació
 6. 5.6. Recursos, reclamacions
 7. 5.7. Punt Neutre Embargaments
 8. 5.8. Pagaments a proveïdors de CA i EELL
 9. 5.9. Expedientes Processals
 10. 5.10. Expedientes No Processals
 11. 5.11. Persones Requerix Informació Jutjats
 12. 5.12. CDC - Ciutadans
 13. 5.13. Assistència als contribuents
 14. 5.14. Successions i Donacions
 15. 5.15. Documents i Escrits
 16. 5.16. Devolució d'IVA no establits
 17. 5.17. Sanciones
 18. 5.18. Representació
 19. 5.19. Base de dades d'informació de Vigilància Duanera
 20. 5.20. Sanciones, recàrrecs i interessos
 21. 5.21. Notificacions, comunicacions i avisos de l'AEAT
 22. 5.22. Notificacions i comunicacions AGE
 23. 5.23. Gestió documental de l'AEAT
 24. 5.24. Aplicacions mòbils de l'AEAT
 25. 5.25. Assentaments Registrals
 26. 5.26. CAT
 27. 5.27. VRU
 28. 5.28. Procediment Inspector
 29. 5.29. Anotacions
 30. 5.30. Fitxes d'inspecció
 31. 5.31. Declaracions de comerç exterior
 32. 5.32. Autoritzacions de comerç exterior
 33. 5.33. Garanties de comerç exterior
 34. 5.34. Protecció de marques
 35. 5.35. Finestreta única duanera
 36. 5.36. Devolució d'IVA a viatgers no residents
 37. 5.37. Contraban
 38. 5.38. Revisions
 39. 5.39. Comptabilitat
 40. 5.40. Registre de treballadors fronterers en l'Administració de Duanes i Impostos Especials de la Línia de la Concepción
 41. 5.41. Prometeu
 42. 5.42. Cense d'activitats econòmiques
 43. 5.43. Impost especial sobre determinats mitjans de transport
 44. 5.44. Exempcions no-subjecció de l'impost especial sobre determinats mitjans de transport
 45. 5.45. Informació addicional
 46. 5.46. Cense d'obligats d'impostos especials
 47. 5.47. Impostos especials, documents de producció
 48. 5.48. Cense i gestió d'infractors de gasoil bonificat
 49. 5.49. Impostos especials - Fitxes d'intervenció
 50. 5.50. Impostos especials - Garanties
 51. 5.51. Impostos especials - Marques fiscals
 52. 5.52. Gestió del cens de detallistes d'hidrocarburs (I.V.M.D.H)
 53. 5.53. Impostos Especials. Pagaments amb xecs i targetes de gasoil bonificat
 54. 5.54. Cense d'operadors obligats als Impostos Mediambientals
 55. 5.55. Declaracions Informatives i informació rebuda
 56. 5.56. Intercanvi d'informació
 57. 5.57. IRPF (Impost sobre la renda de les persones físiques)
 58. 5.58. IVA (Impost sobre el valor afegit)
 59. 5.59. IS (Impost Sobre Societats)
 60. 5.60. IRNR (Impost sobre la renda de no residents)
 61. 5.61. Règim especial de servicis telecomunicació, radiodifusió o prestats per via electrònica (MOSS)
 62. 5.62. Exempció i devolució d'IVA per a ambaixades, Organismes internacionals i OTAN
 63. 5.63. Autoliquidacions
 64. 5.64. Impost sobre el patrimoni
 65. 5.65. Recaptació de taxes que constituïxen recursos de la Hisenda Pública
 66. 5.66. Moviments d'efectiu
 67. 5.67. Intervenció de Mitjans de Pagament
 68. 5.68. Informe d'emblanquine de capitals
 69. 5.69. Butlletins de laboratori químic-tecnològic de duanes
 70. 5.70. Precursors de Drogues
 71. 5.71. Procediment inspector de Duanes i Impostos Especials
 72. 5.72. Cense ampliat de Duanes
 73. 5.73. Càrrecs signants de l'AEAT
 74. 5.74. Registre d'accessos
 75. 5.75. Videovigilància d'instal·lacions duaneres
 76. 5.76. Personal AEAT i Provisió de llocs
 77. 5.77. Processos selectius i incorporació a l'AEAT
 78. 5.78. Formació
 79. 5.79. Expedientes disciplinaris, recursos administratius i seguiment de procediments judicials
 80. 5.80. Expedientes de compatibilitat
 81. 5.81. Gestió de dades de vigilància de la salut
 82. 5.82. Cense d'usuaris
 83. 5.83. Visites i personal de l'AEAT i empreses de servici
 84. 5.84. Videovigilància
 85. 5.85. Operadors Intrastat
 86. 5.86. Cense de tercers
 87. 5.87. Gestió Economicofinancera
 88. 5.88. Tercers
 89. 5.89. Contactes de proveïdors
 90. 5.90. Responsabilitat Patrimonial
 91. 5.91. Renunciants a l'herència
 92. 5.92. Pla d'actuació de l'AEAT enfront de SARS-COV2
 93. 5.93 Registre d'Operadors d'Embarcacions Pneumàtiques i Semirígides d'Alta Velocitat
 94. 5.94 Gravacions relatius a les ferramentes col·laboratives de videotrucada
 95. 5.95. Control d'accés per reconeixement d'empremta dactilar
 96. 5.96. Gravacions de les dites de la CRA
 97. 5.97. Autentificació del Sistema d'Identificació Cl@ve PIN
 98. 5.98. Subscripció Newsletter
 99. 5.99. Sistema d'informació intern sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció