Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.77.Processos selectius

Descripció de l'activitat

Gestió dels processos de selecció de personal convocats per l'AEAT.

Finalitat

Selecció de personal mitjançant convocatòries públiques.

Legitimació

L'article 6 del Reglament 2016/679 (UE), relatiu a la licitud del tractament, en el seu apartat 1, lletra b) assenyala que “El tractament serà lícit si es complix almenys una de les següents condicions:(…) b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'este de mesures precontractuals (...)".

En virtut d'este precepte, el tractament de dades és lícit, i no requerirà consentiment, quan el tractament de dades es realitze per a la realització d'eixes actuacions prèvies a la relació laboral o funcionarial.

En ocasions per al compliment de les seues obligacions en relació amb els candidats d'un procés selectiu, l'Administració ha de realitzar tractaments de determinades dades a què es referix el Reglament de la UE, al seu article 9, com “categories especials de dades” (per exemple, suposats de discapacitat).

Així, l'article 9.1 de l'esmentat Reglament assenyala que “Queden prohibits el tractament de dades que revelen l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals d'una persona física”.

No obstant això, en l'apartat 2, s'establixen una sèrie d'excepcions en les quals tals dades podran ser tractades.En concret la lletra b) d'este apartat 2 indica el següent:“L'apartat 1 no serà d'aplicació quan es presente una de les circumstàncies següents:(…) b) el tractament és necessari per al compliment d'obligacions i l'exercici de drets específics del responsable del tractament o de l'interessat en l'àmbit del Dret laboral i de la seguretat i protecció social (...)".

Interessats

 • Participants en els indicats processos

Dades

 • NIF/DNI, Nom i Cognoms, data i lloc de naixement, direcció i telèfon
 • Dades professionals, requisits i mèrits al·legats pels participants

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Membres dels Tribunals qualificadors dels processos selectius.

Transferències internacionals

No es preveuen

Elaboració de perfils

Per a la realització de determinats estudis, en ordre a futures convocatòries, podrien elaborar-se perfils.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.