Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.92.Pla d'Actuació de l'AEAT davant SARS-COV2

Descripció de l'activitat

Desenvolupament del Pla d'actuació de l'AEAT davant SARS-COV2, la qual cosa pot comportar:

 • Dur a terme les actuacions necessàries per a la protecció de la salut i seguretat, incloent la gestió d'un registre de casos que permeta activar les corresponents mesures de prevenció de riscos.
 • Col·laborar amb les autoritats sanitàries.

Tot això en el marc de la normativa legal vigent i en compliment dels mandats de les autoritats sanitàries i governamentals competents en esta situació excepcional.

Finalitat

Protecció de la salut en el treball.

Legitimació

És necessari realitzar tractaments de determinades dades a què es referix el Reglament de la UE, al seu article 9, com “categories especials de dades”.

Així, l'article 9.1 de l'esmentat Reglament assenyala que “Queden prohibits el tractament de dades que revelen l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals d'una persona física”.

No obstant això, en l'apartat 2, s'establixen una sèrie d'excepcions en les quals tals dades podran ser tractades.En concret la lletra b) d'este apartat 2 indica el següent:“L'apartat 1 no serà d'aplicació quan es presente una de les circumstàncies següents:(…) b) el tractament és necessari per al compliment d'obligacions i l'exercici de drets específics del responsable del tractament o de l'interessat en l'àmbit del Dret laboral i de la seguretat i protecció social, en la mesura que així ho autoritze el Dret de la Unió dels Estats membres o un conveni col·lectiu d'acord amb el Dret dels Estats membres que establisca garanties adequades del respecte dels drets fonamentals i dels interessos de l'interessat;".

D'altra banda, la lletra i) d'eixe apartat 2 establix que “i) el tractament és necessari per raons d'interés públic en l'àmbit de la salut pública, com la protecció davant amenaces transfrontereres greus per a la salut, o per a garantir elevats nivells de qualitat i de seguretat de l'assistència sanitària i dels medicaments o productes sanitaris, sobre la base del Dret de la Unió o dels Estats membres que establisca mesures adequades i específiques per a protegir els drets i llibertats de l'interessat, en particular el secret professional,”

Interessats

 • Personal al servici de l'AEAT i qualsevol altre empleat, públic o privat, que exercix les seues funcions en edificis de l'AE.

Dades

 • DNI, Nom i Cognoms
 • Salut, relacionats amb la COVID-19
 • Detalls d'ocupació (lloc de treball, historial del treballador)

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

Es preveuen cessions o comunicacions de dades al personal mèdic i a les autoritats sanitàries que duguen a terme la vigilància de la salut dels treballadors, segons el disposat a l'art. 22.4 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, o a altres autoritats competents en la gestió d'esta emergència sanitària, en els casos previstos per les normes.

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades personals es conservaran el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual es van recollir i per a determinar responsabilitats que es pogueren derivar de l'esmentada finalitat i tractament.

Elaboració de perfils

No aplica.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.