Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.2.Socis, partícips, representants

Descripció de l'activitat

Gestió i obtenció d'informació de contribuents, ja siguen persones físiques o jurídiques.Per a això, es tracten la majoria de les dades censals, incloent l'historial dels mateixos.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner

Interessats

 •  Representants legals

Dades

 • DNI, Nom i Cognoms, Percentatges de participació
 • Documents normalitzats aprovats per l'Administració, poders o altres documents públics o privats i data de validesa

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

No es preveuen

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació

El fitxer constituïx el reposador de relacions censals de participació i representació entre contribuents, així com estat i historial.El fitxer recull doncs els socis, membres o partícips d'entitats.També recull la relació de representants de persones físics o jurídics, ja siguen estos també persones físiques o jurídiques.A este fitxer accedixen diferents àrees funcionals per a seleccionar aquells NIFs que tenen una relació de participació, membresía, societària o de representació amb un altre NIF.