Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.7. Punt Neutre Embargaments

Descripció de l'activitat

Aplicació d'una mesurada CORA. Creuar els creditors de pagaments de les Administracions Públiques amb els deutors de les Administracions Públiques. De manera que es puguen dictar les diligencies d'embargament que procedisquen contra els pagaments a creditors que anaren al seu torn deutors d'estes Administracions.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Intercanvis de la informació dels deutors i dels pagaments de les Administracions Públiques a què es referix la disposició addicional quarta de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, així com les comunicacions o notificacions necessàries per a portar a efecte les actuacions de gestió recaptatòria en aplicació dels citats intercanvis.

Interessats

 • Contribuents i subjectes obligats
 • Tresoreries i Òrgans Administratius amb competències de gestió recaptatòria executiva dels AP

 Dades

 • DNI/NIF, Nom i Cognoms
 • Dades de contacte: telèfon, correu electrònic.
 • Econòmics

 Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzematge
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Hisenda Pública i Administració Tributària
 • Tribunal de comptes o equivalent autonòmic
 • Ens integrats en el Punt Neutre d'Embargament

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis prevists per a la supressió

Les dades recollits no s'esborraran i romandran en les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfiles

Sobre la base de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractats per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractats han sigut avaluats a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Estes mesures han sigut aplicades d'acord amb el Pla d'adequació aprovat.

Més informació

Punt neutre en el que es creuen els creditors de pagaments de les Administracions públiques amb els deutors de les Administracions públiques. Poder dictar les diligencies embargament que procedisquen contra els pagaments a creditors que anaren al seu torn deutors d'estes administracions. mesura CORA.