Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.7.Punt Neutre Embargaments

Descripció de l'activitat

Aplicació d'una mesura CORA.Creuar els creditors de pagaments de les Administracions Públiques amb els deutors de les Administracions Públiques.De manera que es puguen dictar les diligències d'embargament que siguen procedents contra els pagaments a creditors que foren al seu torn deutors de les esmentades Administracions.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Intercanvis de la informació dels deutors i dels pagaments de les Administracions Públiques a què es referix la disposició addicional quarta de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic, així com les comunicacions o notificacions necessàries per a portar a efecte les actuacions de gestió recaptatòria en aplicació dels esmentats intercanvis.

Interessats

 • Contribuents i subjectes obligats
 • Tresoreries i Òrgans Administratius amb competències de gestió recaptatòria executiva de les AAPP

 Dades

 • DNI/NIF, Nom i Cognoms
 • Dades de contacte:telèfon, correu electrònic.
 • Econòmics

 Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Hisenda Pública i Administració Tributària
 • Tribunal de comptes o equivalent autonòmic
 • Ens integrats al Punt Neutre d'Embargament

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació

Punt neutre en el qual es creuen els creditors de pagaments de les Administracions Públiques amb els deutors de les Administracions Públiques.Poder dictar les diligències embargament que siguen procedents contra els pagaments a creditors que foren al seu torn deutors de les esmentades administracions.mesura CORA.