Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.7.Punt Neutre

Descripció de l'activitat

Aplicació d'una mesura CORA.Creuar els creditors de pagaments de les Administracions Públiques amb els deutors de les Administracions Públiques.De manera que es puguen dictar les diligències d'embargament que siguen procedents contra els pagaments a creditors que foren al seu torn deutors de les esmentades Administracions.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

 • Contribuents i subjectes obligats
 • Tresoreries i Òrgans Administratius amb competències de gestió recaptatòria executiva de les AAPP

 Dades

 • DNI/NIF, Nom i Cognoms

 Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Hisenda Pública i Administració Tributària
 • Tribunal de comptes o equivalent autonòmic

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació

Punt neutre en el qual es creuen els creditors de pagaments de les Administracions Públiques amb els deutors de les Administracions Públiques.Poder dictar les diligències embargament que siguen procedents contra els pagaments a creditors que foren al seu torn deutors de les esmentades administracions.mesura CORA.