Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.58.IVA (Impost sobre el Valor Afegit)

Descripció de l'activitat

Control tributari.Emmagatzemament al llibre de registre de factures de la facturació dels contribuents obligats (grans empreses, grups d'IVA i inscrits en el règim de devolució mensual) per al control tributari.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

 • Contribuents i subjectes obligats
 • Representants legals
 • Client o proveïdor

 Dades

 • NIF/DNI, Nom i Cognoms, Direcció, Telèfon, Firma/Empremta, Signatura Electrònica
 • Econòmics, financers i d'assegurances
 • Transaccions de béns i servicis

Tractaments

 • Recollida 
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració 
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió 
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Hisenda Pública i Administració Tributària
 • Òrgans judicials
 • Altres òrgans de l'Administració de l'Estat
 • Altres òrgans de la Comunitat Autònoma

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació