Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.83.Visites i personal de l'AEAT i empreses de servici

Descripció de l'activitat

Manteniment de la Seguretat a les seus de l'AEAT mitjançant el control d'accessos als edificis de l'AEAT.

Finalitat

Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

Registre i control de les visites.

Legitimació

El control d'accessos als edificis de l'AEAT es duu a terme seguint determinats protocols de seguretat que culminen amb l'autorització de l'accés de personal alié a l'edifici.

D'esta manera, tot personal alié a un edifici és sotmés a diversos controls d'identitat i inspecció radiològica tant personal (realitzats mitjançant arcs detectors de metalls) com de les pertinences que porta i pretén introduir a l'edifici (realitzats mitjançant equips d'inspecció de rajos X).

Als obligats tributaris que accedixen a les àrees d'atenció al públic només se'ls realitzen controls personals i de pertinences.

En qualsevol cas, la recollida de dades realitzada a una persona que accedix a un edifici es fa per motius de seguretat.Les dades recollides són les mínimament necessàries per a identificar correctament la persona que accedix a l'edifici ja siga per primera vegada o de forma puntual.

Açò es basa en l'article 32 “Vigilants de seguretat i la seua especialitat” de la Llei 5/2014 de Seguretat Privada, que establix:

“1.Els vigilants de seguretat exerciran les següents funcions:

a) Exercir la vigilància i protecció de béns, establiments, llocs i esdeveniments, tant privats com públics, així com la protecció de les persones que puguen trobar-se, en els mateixos, duent a terme les comprovacions, registres i prevencions necessàries per al compliment de la seua missió.

b) Efectuar controls d'identitat, d'objectes personals, paqueteria, mercaderies o vehicles, inclòs l'interior d'estos en l'accés o a l'interior d'immobles o propietats on donen servici, sense que, en cap cas, puguen retindre la documentació personal, però sí impedir l'accés als esmentats immobles o propietats.La negativa a exhibir la identificació o a permetre el control dels objectes personals, de paqueteria, mercaderia o del vehicle facultarà per a impedir als particulars l'accés o per a ordenar-los l'abandonament de l'immoble o propietat objecte de la seua protecció.”

Segons açò, i d'acord amb el que establix l'article 6.1.f del Reglament, no és necessari el consentiment dels interessats, ja que l'art. 51 de la Llei 4/2014 reconeix el dret a “dotar-se de mesures de seguretat privada dirigides a la protecció de persones i béns i a l'assegurament del normal desenvolupament de les seues activitats personals o empresarials”.

No es distingix el motiu d'accés ja que el concepte genèric és l'accés a l'edifici d'una persona que no està donada d'alta en el mateix com a usuari habitual i, per tant, per a autoritzar el seu accés ha de conéixer-se de forma fefaent i indubtable la filiació de qui accedirà i comprovar la veracitat del motiu del seu accés.

Interessats

 • Visitants, personal al servici de l'AEAT i qualsevol altre empleat, públic o privat, que exercix les seues funcions en edificis de l'AEAT

Dades

 • NIF/DNI/NIE/PASSAPORT, Nom i Cognoms
 • Data i hora entrada i eixida, persona a visitar, motiu de la visita
 • Dades del vehicle, en el seu cas
 • Dades biomètriques (empremta dactilar), en el seu cas

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

No es preveuen

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes s'esborraran en el termini màxim d'un mes.

Elaboració de perfils

No aplica

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.