Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.88.Tercers

Descripció de l'activitat

Control comptable i suport per a l'execució del pressupost de l'AEAT i per a gestió de pagaments i cobraments de creditors i deutors per operacions pressupostàries i extrapressupostàries de l'AEAT.

Finalitat

Control comptable de proveïdors.

Legitimació

Segons l'article 6.1.c del Reglament UE 2016/679, les dades de caràcter personal podran ser tractades quan “el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament”.

Interessats

 • Persones que tenen relació comercial amb l'AEAT subministrant béns o servicis i altres de creditors i deutors per operacions pressupostàries i extrapressupostàries de l'AEAT

Dades

 • NIF/DNI, Nom i Cognoms, Direcció
 • Informació comercial, Transaccions de béns i servicis:dades identificatives, modalitat i compte de pagament, tipus de relació amb l'AEAT i altres dades de l'operació pressupostària o extrapressupostària amb què es relaciona amb l'AEAT

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

No es preveuen

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

No aplica

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.