Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.89.Contactes de proveïdors

Descripció de l'activitat

Disposar de les dades de les persones de contacte en les empreses proveïdores de material inventariable (no informàtic) de l'AEAT i de material consumible no inventariable d'alguns Centres.

Finalitat

Control de proveïdors.

Legitimació

Segons l'article 6.1.c del Reglament UE 2016/679, les dades de caràcter personal podran ser tractades quan “el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament”.

Interessats

 • Proveïdors

Dades

 • Nom i Cognoms, Direcció, Telèfon, Títol de cortesia, fax, data de naixement
 • Informació comercial

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

No es preveuen

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

No aplica

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.