Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.74. Registre d'accessos

Descripció de l'activitat

Registre per a la seua posterior auditoria i comparació, en cas necessari, dels accessos i accions realitzats tant per ciutadans com per usuaris interns que accedixen als servicis i sistemes d'informació llocs a la seua disposició.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Gestió i administració interna de l'AEAT.

Legitimació

L'article 6 del Reglament 2016/679 (UE), relatiu a la licitud del tractament, en este cas en l'apartat 1, lletra e) en el que s'assenyala que “El tractament serà lícit si es complix com a mínim una de les següents condicions: (…) c) el tractament és necessari per al (…) exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (…)”.

Per part seua, l'article 95 de la 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària establix el caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària, i en el seu punt 3 assenyala “L'Administració tributària adoptarà les mesures necessàries per a garantir la confidencialitat de la informació tributària i el seu ús adequat.”

Interessats

 • Usuaris
 • Contribuents

 Dades

 • NIF/DNI, Nom i Cognoms,  Adreça IP
 • Registre d'accions realitzades en els diferents actius que forma el Sistema d'Informació de l'AEAT
 • Consultes i modificacions realitzades a contribuents, així com informació de comportament dels usuaris en els sistemes d'informació

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzematge
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

Altres AP

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis prevists per a la supressió

Les dades recollits no s'esborraran i romandran en les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfiles

No aplica

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractats han sigut avaluats a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Estes mesures han sigut aplicades d'acord amb el Pla d'adequació aprovat.