Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.3. Contribuents Presumptes / No declarants

Descripció de l'activitat

Gestió i control tributari dels contribuents no declarants de diversos dels models tributaris que gestiona l'Agència, incloent també aquells que encara constant declaració, els imports de les mateixes diferisquen dels esperats.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner

Interessats

 • Contribuents i obligats Dades

 Dades

 • DNI, Nom i Cognoms, obligacions presumptament incomplides i imports

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzematge
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

No es preveuen

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis prevists per a la supressió

Les dades recollits no s'esborraran i romandran en les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir

Elaboració de perfiles

Sobre la base de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractats per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractats han sigut avaluats a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Estes mesures han sigut aplicades d'acord amb el Pla d'adequació aprovat.

Més informació

En el fitxer es recullen els contribuents no declarants de diversos dels models tributaris que gestiona l'Agència, incloent també aquells que encara constant declaració, els imports de les mateixes diferisquen dels esperats. Este fitxer s'utilitza en la gestió i control tributari, accedint al mateixa les aplicacions gestores encarregades de la tramitació dels expedientes associats.