Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.3.Contribuents Presumptes / No declarants

Descripció de l'activitat

Gestió i control tributari dels contribuents no declarants d'alguns dels models tributaris que gestiona l'Agència, incloent també aquells que encara constant declaració, els imports de les mateixes diferisquen dels esperats.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner

Interessats

 • Contribuents i obligades Dades

 Dades

 • DNI, Nom i Cognoms, obligacions presumptament incomplides i imports

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

No es preveuen

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació

Al fitxer es recullen els contribuents no declarants d'alguns dels models tributaris que gestiona l'Agència, incloent també aquells que encara constant declaració, els imports de les mateixes diferisquen dels esperats.Este fitxer s'utilitza en la gestió i control tributari, accedint al mateix les aplicacions gestores encarregades de la tramitació dels expedients associats.