Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.4.Requeriments

Descripció de l'activitat

Gestió i seguiment dels requeriments enviats a contribuents i la seua evolució.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner

Interessats

 •  Contribuents i obligats

Dades

 •  DNI, Nom i Cognoms
 • Models i exercicis requerits
 • Informació sobre l'estat de la notificació
 • Nombre de requeriments necessaris i sanció imposada, en el seu cas, per no atendre requeriments degudament notificats

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

No es preveuen.

Transferències internacionals

No es preveuen.

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació

Reposador fet servir per diverses àrees funcionals de l'Agència Tributària per a anotar els requeriments enviats a contribuents i la seua evolució.La finalitat del fitxer és per tant la gestió i el control fiscal.