Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.5.Sistema Integrat de recaptació

Descripció de l'activitat

Gestió recaptatòria dels deutors propis de l'AEAT i d'aquells deutes la gestió de cobrament del qual té encomanades així com de persones físiques i entitats jurídiques amb responsabilitat sobre deutes d'altres contribuents.També es realitza el control fiscal i l'elaboració de les dades de deutors per a la seua publicació en la forma determinada a l'Article 95 bis de la Llei General Tributària.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

 • Contribuents i obligats
 • Entitats pagadores o dipositàries de béns

 Dades

 • DNI/NIF, Nom i Cognoms, Direcció, Telèfon
 • Econòmics, financers i d'assegurances
 • Transaccions de béns i servicis

 Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Organismes SS (MTSS, Entitats Gestores SS)
 • INE
 • Tribunal de comptes o equivalent autonòmic
 • INEM, Òrgans MEH, MEC
 • Estat
 • Òrgans de la CCAA
 • Òrgans de l'Adm. Local
 • Cambres de comerç, indústria i navegació
 • Servici jurídic
 • Defensor del poble

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació

Gestió recaptatòria de deutors propis de l'AEAT i d'aquells deutes la gestió de cobrament del qual té encomanada i de persones físiques i entitats jurídiques amb responsabilitat sobre deutes d'altres contribuents.Control fiscal i elaboració de les dades de deutors per a la seua publicació en la forma determinada en l'art 95 bis de la Llei General Tributària.