Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.17.Sancions

Descripció de l'activitat

Suporte per a la tramitació de sancions per infraccions administratives (tant procediment general com tributari).Es tracten expedients sancionadors d'IIEE, comerç exterior, inspecció de Duanes i Impostos Especials, INTRASTAT i Recaptació.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

 • Contribuents i subjectes obligats.

 Dades

 • DNI/NIF, Nom i Cognoms, Direcció
 • Econòmics, financers i d'assegurances
 • Oficina Gestora, Dates, Qualificació i imports

 Tractaments

 • Recollida 
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració 
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió 
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

No es preveuen

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació

Inclou una relació de persones sancionades per infraccions administratives (tant procediment general com tributari).Expedients Sancionadors d'IIEE, comerç exterior, inspecció de Duanes i Impostos Especials, INTRASTAT i Recaptació.Dona suport per a la tramitació de les mateixes.