Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.91.Renunciantes a l'herència

Descripció de l'activitat

Gestió i obtenció d'informació de contribuents, ja siguen persones físiques o jurídiques que han renunciat a l'herència que poguera correspondre'ls en els termes de l'establit pel Codi Civil al seu Llibre III, Títol III, Capítol V, Secció IV “De l'acceptació i repudiació de l'herència”. Per a això, es tracten dades censals, incloent l'historial dels mateixos..

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

 • Contribuents i obligats
 • Qualsevol espanyol o estranger amb DNI, NIE (DGP) o NIF (AEAT)

Dades

 • DNI/NIF, Nom i Cognoms del renunciante a l'herència, i en el seu cas cònjuge o excònjuge, i del causant de l'herència.
 • Condició de successor únic.
 • Document públic en el qual es renuncia a l'herència.

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi 
 • Consulta 
 • Extracció 
 • Difusió 
 • Interconnexió 
 • Limitació 
 • Supressió 
 • Destrucció 
 • D'altres 

Destinataris

Òrgans de l'Administració encarregats de l'aplicació del sistema tributari estatal.

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació

El fitxer constituïx el reposador dels renunciantes a herències que hagueren pogut correspondre'ls, siguen persones físiques o jurídiques, d'acord amb l'establit en el Codi Civil, així com estat i històric.També recull la relació de persones físiques causants d'aquelles herències a què es renuncia.A este fitxer accedixen diferents àrees funcionals de l'Agència Tributària per a seleccionar aquells NIFs que poden que ser exclosos en l'àmbit de les comprovacions i investigacions, així com de l'emissió de comunicacions o notificació en els procediments de comprovació i investigació, pel fet d'haver repudiat l'herència.