Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.1.Cens

Descripció de l'activitat

Gestió i obtenció d'informació de contribuents, ja siguen persones físiques o jurídiques.Per a això, es tracten la majoria de les dades censals, incloent l'historial dels mateixos.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner

Interessats

 • Contribuents i obligats
 • Qualsevol espanyol o estranger amb DNI, NIE (DGP) o NIF (AEAT)

Dades

 • DNI i dades associades al document, Nom i Cognoms, Direcció, Telèfon, Correu Electrònic, fax, telèfon mòbil, estat civil i en el seu cas cònjuge o excònjuge, país de naixement, província de naixement, població de naixement, data de naixement, nacionalitat, passaport, sexe, tipus d'administració al que està adscrit el contribuent, número d'identificació fiscal en Administració fiscal estrangera, número d'identificació de l'ajuntament, número d'identificació electoral, número de full padronal, nomene del pare, nomene de la mare.
 • Transaccions de béns i servicis.
 • Obligacions tributàries.

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Organismes SS
 • Òrgans CCAA
 • CCAA
 • Òrgans Adm. Local
 • Diputacions Provincials
 • Diputació Foral Navarra
 • Diputacions Forals Basques
 • Cambra Comerç
 • DG Cadastre
 • Jutjats

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació

Fitxer que conté el registre de contribuents, ja siguen persones físiques o jurídiques.El fitxer conté al seu torn l'historial de dades amb els canvis que hi haja hagut en les dades censals de cada contribuent.La principal dada identificativa és el Número d'Identificació Fiscal (N.I.F.).El fitxer és utilitzat per les diferents àrees funcionals de l'Agència Tributària per a recuperar les dades identificatives i censals que necessiten per al seu funcionament, ja que en este fitxer rauen la majoria de dades censals que són comunes a diverses aplicacions.