Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.84.Videovigilància

Descripció de l'activitat

Enregistrament i tractament d'imatges per a la seguretat interior i exterior de les persones que accedixen i transiten pels edificis de l'Agència Tributària.

Finalitat

Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

Legitimació

L'article 6.1.e del Reglament UE 2016/679 estable que les dades personals podran ser tractades quan “el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic...”. D'esta forma, la finalitat de la videovigilància consistix a garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions, l'interés públic legitima l'esmentat tractament.

Els sistemes de videovigilància instal·lats als edificis de l'Agència Tributària, són controlats per personal de seguretat privada.Açò té la seua base en l'establit a l'article 42.“Servicis de Videovigilància” de la Llei 5/2014, de Seguretat Privada, que establix:

“1.Els servicis de videovigilància consistixen en l'exercici de la vigilància a través de sistemes de cambres o videocàmeres, fixes o mòbils, capaços de captar i gravar imatges i sons, inclòs qualsevol medi tècnic o sistema que permeta els mateixos tractaments que estes.

Quan la finalitat d'estos servicis siga previndre infraccions i evitar danys a les persones o béns objecte de protecció o impedir accessos no autoritzats, seran deixats necessàriament per vigilants de seguretat o, en el seu cas, per guardes rurals.”

Interessats

 • Persones físiques que accedixen o transiten pels edificis de l'Agència Tributària

Dades

 • Imatge/Veu

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

Cossos Policials i Autoritats Judicials

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes s'esborraran en el termini màxim d'un mes.

Elaboració de perfils

No aplica

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.