Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.84. Videovigilància

Descripció de l'activitat

Gravació i tractament d'imatges per a la seguretat interior i exterior de les persones que accedixen i transiten pels edificis de l'Agència Tributària.

Finalitat

Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

Legitimació

L'article 6.1.e del Reglament UE 2016/679 estable que les dades personals podran ser tractats quan “el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic …”. D'aquesta manera, la finalitat de la videovigilància consistix en garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions, l'interés públic legitima este tractament.

Els sistemes de videovigilància instal·lats en els edificis de l'Agència Tributària, són controlats per personal de seguretat privada. Açò té seu base en el que estableix l'article 42. “Servicis de Videovigilància” de la Llei 5/2014, de Seguretat Privada, que establix:

“1. Els servicis de videovigilància consistixen en l'exercici de la vigilància a través de sistemes de cambres o videocàmeres, fixes o mòbils, capaços de captar i gravar imatges i sons, inclòs qualsevol mig tècnic o sistema que permeta els mateixos tractaments que estes.

Quan la finalitat d'estos servicis siga previndre infraccions i evitar danys a les persones o béns objecte de protecció o impedir accessos no autoritzats, seran prestats necessàriament per vigilants de seguretat o, si escau, per guardes rurals.”

Interessats

 • Persones físiques que accedixen o transiten pels edificis de l'Agència Tributària

Dades

 • Imatge/Veu

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzematge
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

Cossos Policials i Autoritats Judicials

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis prevists per a la supressió

Les dades recollits s'esborraran en el termini màxim d'un mes.

Elaboració de perfiles

No aplica

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractats han sigut avaluats a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Estes mesures han sigut aplicades d'acord amb el Pla d'adequació aprovat.